Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji w miejscu pracy

Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji w miejscu pracy

29 października 2018

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Optymalne warunki podczas wszelkich prac wpływają na bezpieczeństwo i komfort osób zatrudnionych. Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji w miejscu pracy znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Temperatura w pomieszczeniach pracy

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy, wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania). Temperatura nie powinna być niższa niż 14 C (287 K), chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne. W pomieszczeniach pracy, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).

Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji mówią o tym, że pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji. Należy je zabezpieczyć także przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji w miejscu pracy – wymiana powietrza

Przepisy dot. ogrzewaniu i wentylacji w miejscu pracy regulują również kwestię wymiany powietrza. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić wymianę powietrza wynikającą z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych.

W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona odpowiednia wymiana powietrza. Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji w miejscu pracy precyzują, że nie mogą być przekroczone najwyższe wartości stężeń tych substancji.

Parametry powietrza

Wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy określają odrębne przepisy i Polskie Normy.

pomieszczeniach pracy, w których następuje wydzielanie się ciepła przez promieniowanie w ilości przekraczającej na stanowiskach pracy 2500 (kJ×godz./m2) należy stosować nawiewną wentylację miejscową. Przepisy dot. ogrzewania i wentylacji w miejscu pracy mówią o tym, że parametry nawiewanego powietrza powinny spełniać wymagania dla mikroklimatu gorącego, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Urządzenia lub ich części, z których mogą wydzielać się szkodliwe gazy, pary albo pyły powinny być zhermetyzowane. W razie niemożliwości zhermetyzowania urządzenia powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi.

Udostępnij: