Roboty prowadzone w chodniku – oznakowanie

Roboty prowadzone w chodniku – oznakowanie

3 września 2019

Roboty prowadzone w chodniku powodują przeważnie tylko ograniczenie ruchu pieszego. W zależności od rodzaju i rozmiaru robót, zakres tych ograniczeń może być różny.

Ze względu na bezpieczeństwo pieszych należy wykonywać roboty prowadzone w chodniku w sposób, który umożliwi utrzymanie ruchu pieszego na części chodnika o szerokości nie mniejszej niż 1,5 metra.

Miejsca robót w chodniku powinny być wygrodzone – przy głębokości wykopu

  • do 0,5 m – taśmą ostrzegawczą lub zaporami drogowymi,
  • od 0,5 do 1 m – zaporami drogowymi,
  • powyżej 1 m – zaporami drogowymi w dwóch rzędach umieszczonych jeden nad drugim.

Przy bardzo głębokich wykopach należy zastosować szcelne ogrodzenie.

Można stosować ogrodzenia szczelne dla wszystkich robót wykonywanych w chodnikach, o ile nie spowoduje to ograniczenia widoczności na skrzyżowaniu oraz istniejących znaków i sygnalizatorów.

Roboty prowadzone w chodniku – wykop w poprzek chodnika

W takiej sytuacji, nad wykopem chodnika, należy ułożyć kładkę z poręczami. Powinna być ona ułożona w poziomie chodnika lub posiadać pochylnie o spadku nie większym niż 10%. Szerokość kładki nie może być mniejsza niż 1m.

Kładki nad wykopem należy również układać w celu zapewnienia dojścia do obiektów zlokalizowanych na chodniku lub jego sąsiedztwie (chodzi np. o kioski, przystanki komunikacji publicznej).

Roboty prowadzone w chodniku a postój pojazdów

Jeżeli na chodniku, na którym prowadzone są roboty, dopuszczony jest postój pojazdów, może być wymagane wprowadzenie odpowiedniego znaku zakazu – zatrzymywania się lub postoju. Znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” oraz B-35 „zakaz postoju” należy wówczas ustawić z wyprzedzeniem – co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem robót. Pod znakiem zakazu należy umieścić tabliczkę z napisem „od dnia dotyczy także chodnika” (podana data powinna być dniem rozpoczęcia robót).

Udostępnij: