Segregacja odpadów medycznych

Segregacja odpadów medycznych

18 lutego 2021

Prawidłowa segregacja odpadów medycznych.

Segregacja odpadów medycznych –

Odpady medyczne gromadzi się w pojemnikach lub workach odpowiedniego koloru (w zależności od rodzaju odpadów) w miejscu ich powstawania oraz wstępnie magazynuje, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwienia lub odzysku.

Pojemniki / worki czerwone

W pojemnikach / workach koloru czerwonego gromadzi się odpady medyczne zakaźne, które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt. Są to odpady o kodach:

 • 18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania;
 • 18 01 03* – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt;
 • 18 01 80* – zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych;
 • 18 01 82* – pozostałości z żywienia pacjentów z oddziałów zakaźnych.

*odpady niebezpieczne

Worki jednorazowego użycia wykonane z folii polietylenowej powinny być wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Pojemniki / worki żółte

W pojemnikach / workach koloru żółtego gromadzi się odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne. Są to odpady o kodach:

 • 18 01 06* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne;
 • 18 01 08* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
 • 18 01 10* – odpady amalgamatu dentystycznego.

*odpady niebezpieczne

Czerwone i żółte worki jednorazowego użycia wykonane z folii polietylenowej powinny być wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych i mieć możliwość jednokrotnego zamknięcia.

Pojemniki / worki w kolorze innym niż czerwony i żółty

W pojemnikach / workach koloru innego niż czerwony i żółty gromadzi się odpady medyczne inne niż niebezpieczne. Są to odpady o kodach:

 • 18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki;
 • 18 01 04 – inne odpady niż określone w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy);
 • 18 01 07 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06;
 • 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08;
 • 18 01 81 – zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80.

Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej powinny być wytrzymałe oraz odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.

Segregacja odpadów medycznych – odpady o ostrych krawędziach

Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie. Przepisy dotyczące oznaczania kolorami poszczególnych rodzajów odpadów medycznych stosuje się odpowiednio, w sposób pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie pojemnika.

Udostępnij: