Słownik pojęć BHP – podstawowe pojęcia BHP, cz. II

Słownik pojęć BHP – podstawowe pojęcia BHP, cz. II

7 sierpnia 2018

Czym różni się teren zakładu pracy od stanowiska pracy, a urządzenia ochronne od środków ochrony zbiorowej? Kontynuujemy przegląd podstawowych pojęć, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Słownik pojęć BHP zawiera definicje słów kluczowych, z jakimi można  spotkać się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku.

Słownik pojęć BHP – lista

TEREN ZAKŁADU PRACY – przestrzeń, wraz z obiektami budowlanymi, będąca w dyspozycji pracodawcy, w której organizuje on miejsca pracy.

MIEJSCE PRACY – miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy.

STANOWISKO PRACY – przestrzeń pracy, wraz z z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUANEJ – wszelki środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisko pracy. Środkami ochrony indywidualnej są także wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się:

 • Zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika.
 • Środków ochrony indywidualnej, które używane są przez wojsko, Policję oraz inne służby utrzymania porządku publicznego.
 • Wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i służby ratownicze.
 • Środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym.
 • Wyposażenia sportowego.
 • Środków, które służą do samoobrony lub do odstraszania.
 • Przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszania porządku publicznego.

Słownik pojęć BHP – lista, c.d.

ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ – środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami, które występują pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Środki ochrony zbiorowej to rozwiązania techniczne, stosowane w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.

ŚRODOWISKO PRACY – warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy.

URZĄDZENIA OCHRONNE – osłony lub urządzenia, które spełniają jedną lub więcej z wymienionych funkcji:

 • Zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych.
 • Powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej.
 • Nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej.
 • Zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych.
 • Nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych.
Udostępnij: