Substancje i mieszaniny samoreaktywne

Substancje i mieszaniny samoreaktywne

20 lipca 2020

Substancje i mieszaniny samoreaktywne – piktogramy CLP dotyczące zagrożeń fizycznych a szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności.

1.      Substancje i mieszaniny samoreaktywne (typ A)

Kategoria zagrożeń: Typ A

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H240 – ogrzanie grozi wybuchem

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ogania i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

* Bardzo zalecany.

 • P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

*Bardzo zalecany, jeżeli pojemnik spełnia ważną rolę pod względem zapobiegania skutkom niebezpiecznych reakcji lub wybuchu bądź tłumienia takich skutków.

 • P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu – można pominąć, jeżeli etykieta zawiera P411).

*Zalecany.

 • P240 – Uziemić / podłączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli jest czułe elektrostatycznie i może tworzyć wybuchową atmosferę.

*Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

*Zalecany do umieszczenia  w karcie charakterystyki.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy –producent lub dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Bardzo zalecany.

Reagowanie

 • P370 + P372 + P380 + P373
  • W przypadku pożaru:
  • Ryzyko wybuchu.
  • Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiałów wybuchowych.

* Bardzo zalecany.

Magazynowanie

 • P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu – z wyjątkiem poddawanych kontroli temperatury substancji lub mieszanin samoreaktywnych lub nadtlenków organicznych, które mogą ulegać skraplaniu, a następnie krzepnięciu.

* Bardzo zalecany.

 • P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej …°C / …°F – jeżeli konieczna jest kontrola temperatury (zgodnie z wytycznymi załącznika I do rozporządzenia CLP) lub jeżeli jest to uznane za konieczne z innych względów.  Producent / dostawca określa odpowiednią temperaturę, korzystając ze stosownej skali temperatur.

*Bardzo zalecany.

 • P420 – Przechowywać z dala od innych materiałów.

*Zalecany, jeżeli niezgodne materiały mogą spowodować szczególne ryzyko. Jeżeli stosuje się ten zwrot, jako informacje uzupełniające należy dodać tekst precyzujący niezgodne materiały.

Usuwanie

 • P501 – Zawartość pojemnika usuwać do… – zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia); producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania, dotyczące ich usuwania.

* Zaleca się do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dot. usuwania (wykraczające poza standardowo przewidziane usuwanie chemikaliów). Podać odpowiedni akt prawny.

2.      Substancje i mieszaniny samoreaktywne (typ B)

Kategoria zagrożeń: Typ B

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H241 – ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ogania i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

* Bardzo zalecany.

 • P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

* Bardzo zalecany.

 • P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu – można pominąć, jeżeli etykieta zawiera P411).

*Zalecany.

 • P240 – Uziemić / podłączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli jest czułe elektrostatycznie i może tworzyć wybuchową atmosferę.

*Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

*Zalecany do umieszczenia  w karcie charakterystyki.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy –producent lub dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Bardzo zalecany.

Reagowanie

 • P370 + P380 + P375 [+P378]
  • W przypadku pożaru:
  • Ewakuować teren
  • Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. [Użyć … do gaszenia]

Tekst w nawiasach kwadratowych należy umieścić tylko, jeśli użycie wody zwiększa ryzyko. Producent / dostawca określa odpowiedni środki.

* Bardzo zalecany.

*Tekst w nawiasach kwadratowych jest bardzo zalecany, jeżeli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Magazynowanie

 • P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu – z wyjątkiem poddawanych kontroli temperatury substancji lub mieszanin samoreaktywnych lub nadtlenków organicznych, które mogą ulegać skraplaniu, a następnie krzepnięciu.

* Bardzo zalecany.

 • P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej …°C / …°F – jeżeli konieczna jest kontrola temperatury (zgodnie z wytycznymi załącznika I do rozporządzenia CLP) lub jeżeli jest to uznane za konieczne z innych względów.  Producent / dostawca określa odpowiednią temperaturę.

*Bardzo zalecany.

 • P420 – Przechowywać z dala od innych materiałów.

*Zalecany, jeżeli niezgodne materiały mogą spowodować szczególne ryzyko. Jeżeli stosuje się ten zwrot, jako informacje uzupełniające należy dodać tekst precyzujący niezgodne materiały.

Usuwanie

 • P501 – Zawartość pojemnika usuwać do… – zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia); producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania, dotyczące ich usuwania.

*Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

* Zaleca się do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dot. usuwania (wykraczające poza standardowo przewidziane usuwanie chemikaliów). Podać odpowiedni akt prawny.

3. Substancje i mieszaniny samoreaktywne (typ C, D, E, F)

Typ C

Kategoria zagrożeń: Typ C

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H242 – ogrzanie może spowodować pożar

Typ D

Kategoria zagrożeń: Typ D

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H242 – ogrzanie może spowodować pożar

Typ E

Kategoria zagrożeń: Typ E

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H242 – ogrzanie może spowodować pożar

Typ F

Kategoria zagrożeń: Typ F

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H242 – ogrzanie może spowodować pożar

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ogania i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

* Bardzo zalecany.

 • P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

* Bardzo zalecany.

 • P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu – można pominąć, jeżeli etykieta zawiera P411).

*Zalecany.

 • P240 – Uziemić / podłączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli jest czułe elektrostatycznie i może tworzyć wybuchową atmosferę.

*Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

*Zalecany do umieszczenia  w karcie charakterystyki.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy –producent lub dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Bardzo zalecany.

Reagowanie

 • P370 + P378
  • W przypadku pożaru:
  • Użyć .. do gaszenia

– jeżeli woda zwiększa ryzyko. Producent / dostawca określa odpowiedni środki.

* Bardzo zalecany, jeżeli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Magazynowanie

 • P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu – z wyjątkiem poddawanych kontroli temperatury substancji lub mieszanin samoreaktywnych lub nadtlenków organicznych, które mogą ulegać skraplaniu, a następnie krzepnięciu.

* Bardzo zalecany.

 • P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej …°C / …°F – jeżeli konieczna jest kontrola temperatury (zgodnie z wytycznymi załącznika I do rozporządzenia CLP) lub jeżeli jest to uznane za konieczne z innych względów.  Producent / dostawca określa odpowiednią temperaturę.

*Bardzo zalecany.

 • P420 – Przechowywać z dala od innych materiałów.

*Zalecany, jeżeli niezgodne materiały mogą spowodować szczególne ryzyko. Jeżeli stosuje się ten zwrot, jako informacje uzupełniające należy dodać tekst precyzujący niezgodne materiały.

Usuwanie

 • P501 – Zawartość pojemnika usuwać do… – zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia); producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania, dotyczące ich usuwania.

*Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

* Zaleca się do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dot. usuwania (wykraczające poza standardowo przewidziane usuwanie chemikaliów). Podać odpowiedni akt prawny.

Udostępnij: