Szkolenia BHP pracowników

Szkolenia BHP pracowników

12 października 2021

Przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy minimalizuje ryzyko wypadków w miejscu pracy. Co mówią przepisy na temat szkolenia BHP pracowników? O czym powinien pamiętać pracodawca?

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy nie można dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Ocena ryzyka zawodowego

Do obowiązków pracodawcy należy m.in. ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego, które związane jest z wykonywaną pracą, oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. W świetle przepisów musi również informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, a także o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Szkolenia BHP pracowników – obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek:

  • zapewnić pracownikowi przeszkolenie w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy;
  • przeprowadzać okresowe szkolenia z zakresu BHP.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane, jeżeli podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Również pracodawca ma obowiązek odbywać szkolenia BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Co ważne, szkolenie powinno być okresowo powtarzane.

Szkolenia BHP pracowników biurowych

Szkolenie BHP pracowników nie musi być konieczne w przypadku stanowisk administracyjno-biurowych. Nie jest wymagane, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawców (w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej) znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) – chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to niezbędne. Wówczas szkolenie okresowe należy przeprowadzić w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.

Jeśli rodzaj przeważającej działalności znajdzie się w grupie, dla której została ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, to pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika w zakresie BHP w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Udostępnij: