Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

14 czerwca 2021

W jaki sposób powinno wyglądać szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami?

Szkolenie okresowe pracodawców – cel

Szkolenie ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami;
 • innych osób kierujących pracownikami (m.in. mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziału).

Szkolenie okresowe pracodawców – program ramowy

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
 2. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  1. obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP;
  1. ochrony pracy kobiet i młodocianych;
  1. profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
  1. szkolenia w zakresie BHP;
  1. organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.
 3. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 4. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i  niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie BHP.
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka. Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy (ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy) oraz związanej z nimi profilaktyki.
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • Zasady postpowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
Udostępnij: