Jak powinno wyglądać szkolenie wstępne BHP?

Jak powinno wyglądać szkolenie wstępne BHP?

29 sierpnia 2021

Szkolenie wstępne obejmuje szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) i szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy). Dlaczego jest tak ważne, jak powinno wyglądać?

Szkolenie wstępne BHP ogólne

Podczas szkolenia wstępnego ogólnego uczestnicy powinni zapoznać się z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny – dla kogo?

Tego rodzaju szkolenie muszą odbyć przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

  • nowo zatrudnieni pracownicy,
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką;
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Kto prowadzi szkolenie wstępne BHP z instruktażu ogólnego?

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby BHP lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby. Szkolenie może przeprowadzić również pracownik wyznaczony przez pracodawcy, posiadający odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności.

Szkolenie wstępne BHP na stanowisku pracy

Instruktaż stanowiskowy ma zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowisku pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Instruktaż stanowiskowy – dla kogo?

Szkolenie przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych (a także pracownika przenoszonego na takie stanowisko);
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach, powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Jeśli na stanowisku zmieniły się warunki techniczno-organizacyjne (w szczególności chodzi o zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym lub narzędzi i innych urządzeń), pracownik powinien przejść szkolenie stanowiskowe, które przygotuje go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.

Czas trwania

Czas trwania szkolenia wstępnego BHP z zakresu instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od:

  • przygotowania zawodowego pracownika,
  • dotychczasowego stażu pracy,
  • rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

Kto przeprowadza szkolenie?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba wyznaczona przez pracodawcę, kierująca pracownikami, lub pracodawca – jeżeli osoby te mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP.

Udostępnij: