Tablice przeddrogowskazowe – ogólne zasady stosowania

Tablice przeddrogowskazowe – ogólne zasady stosowania

5 lipca 2021

Tablice przeddrogowskazowe występują jako odmiany znaku E-1, należą do grupy znaków kierunku i miejscowości. Kiedy i w jaki sposób powinny być stosowane?

Tablice przeddrogowskazowe – zastosowanie

Tego rodzaju znaki stosowane są, aby w formie schematycznej wskazać kierowcom, do jakich miejscowości prowadzą drogi wylotowe z danego skrzyżowania. Na tablicach podaje się także numery dróg, ewentualnie ich rodzaj (np. autostrada).

Podział tablic przeddrogowskazowych

W zależności od zastosowania na drodze, tablice dzielą się na:

  • tablice E-1 – umieszczane na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych;
  • tablice E-1a – umieszczane na autostradach;
  • tablice E-1b – umieszczane na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych, przed wjazdami z tych dróg na autostradę.

Wymiary znaków E-1 zależą m.in. od liczby i rodzajów napisów, symboli i znaków, a także od obowiązującej dla danej drogi grupy wielkości liter.

Informacje podawane na znakach E-1

Na tablicach podaje się:

  • schematyczny plan skrzyżowania (z zaznaczeniem ustalonego pierwszeństwa przejazdu);
  • schematyczny plan wyjazdów na węźle drogowym;
  • nazwy miejscowości;
  • numery dróg.

Dopuszcza się także umieszczanie znaków kategorii A (ostrzegawczych), B (zakazu) i D (informacyjnych) na liniach oznaczających kierunek oraz informacji lokalnej i turystycznej. W prawym dolnym rogu może być podana liczba oznaczająca odległość ustawienia tablicy od skrzyżowania lub początku pasa wyłączania na węźle.

Układ graficzny przedstawiony na tablicy powinien odpowiadać rzeczywistemu układowi dróg na skrzyżowaniu. Przebieg drogi z pierwszeństwem oznacza się linią szerszą, a dróg podporządkowanych – liniami węższymi. Na jednym znaku E-1 można umieścić maksymalnie dwa znaki kategorii A, B lub D dla każdego kierunku. W takim przypadku zmniejsza się ich wymiary do 40 cm średnicy (dla znaku B) lub długości podstawy (dla znaków A i D).

Nazwy miejscowości i numery dróg

Nazwy miejscowości umieszcza się według zasad:

  • nazwę miejscowości kierunkowej dla kierunku z pierwszeństwem podaje się literami większymi o jedną grupę niż nazwy pozostałych miejscowości;
  • wielkości liter i cyfr określających numer drogi umieszczane przy nazwie miejscowości powinny być mniejsze o jedną grupę od wysokości liter nazwy tej miejscowości.

Numerów dróg nie należy umieszczać na liniach oznaczających kierunek.

Na drogach poza miastami, przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, na tablicach E-1 umieszcza się znaki ostrzegawcze od A-6a do A-6c.

Jeśli tablice przeddrogowskazowe występują również na drogach podporządkowanych, umieszcza się nad nimi znak A-7.

Udostępnij: