Tarcze znaków drogowych – wymagania

Tarcze znaków drogowych – wymagania

24 października 2019

Jakie wymagania muszą spełniać tarcze znaków drogowych?

Tarcze znaków drogowych – odporność na warunki zewnętrzne

Materiały, z których wykonywane są tarcze znaków drogowych, a także sposób wykończenia znaków muszą wykazywać odporność na działanie warunków zewnętrznych, takich jak światło, zmiany temperatury, wpływy atmosferyczne oraz występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczny (m.in. korozje).

Trwałość znaku i obowiązku producenta lub dostawcy znaku

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosić:

  • 7 lat – dla znaków, do których produkcji zastosowano folię odblaskową typu 1;
  • 10 lat – dla znaków, do których produkcji zastosowano folię odblaskową typu 2;
  • 12 lat – dla znaków z folią pryzmatyczną.

Producent lub dostawca znaku powinien określić trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne. Na życzenie odbiorcy powinien udostępnić:

  • instrukcję montażu znaku;
  • dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku;
  • instrukcję utrzymania znaku.

Tarcze znaków drogowych – wymagania

Krawędzie

Krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie – poprzez ich podwójne gięcie (o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm, włącznie z narożnikami) lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku.

Powierzchnia czołowa

Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa (dopuszczalna nierówność wynosi 1mm.m). Nie powinna mieć wgięć, pofałdowań i otworów montażowych.

Odkształcenia

Podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny usztywniać tarcze znaku. Dopuszcza się maksymalne odkształcenia trwałe do 20% odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie.

Zabezpieczenia przed korozją

Tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji – przez naniesienie ochronnej powłoki chemicznej oraz powłoki lakierniczej o grubości min. μm (z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7073).

Tarcze znaków drogowych o powierzchni powyżej 1 m2

Takie tarcze powinny spełniać dodatkowe wymagania:

  • ich narożniki powinny być zaokrąglone (o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r,. ale nie mniejszymi niż 30 mm, jeśli nie wskazano tego promienia.
  • Łączenie poszczególnych segmentów tarczy wzdłuż poziomej lub pionowej krawędzie powinno być wykonane w taki sposób, by wyeliminować przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.
Udostępnij: