Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego

26 października 2020

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego a odpowiednie warunki ewakuacji z budynku przeznaczonego do przebywania ludzi.

Z każdego miejsca w obiekcie, który przeznaczony jest do przebywania ludzi, należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji. Powinny one umożliwiać szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Ważne, by dostosowane były do liczby i stanu sprawności osób przebywających w określonym obiekcie oraz jego funkcji, a także konstrukcji i wymiarów. Stosuje się przy tym techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego polegają na:

 • zapewnieniu dostatecznej liczby drzwi ewakuacyjnych o odpowiedniej szerokości i wysokości;
 • zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości dojść oraz przejść ewakuacyjnych;
 • zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleni dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
 • zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
 • zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;
 • zapewnieniu rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy – w budynkach, dla których jest on wymagany.

Warunki techniczne niezapewniające możliwości ewakuacji

Jeżeli występujące w budynku warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi, taki budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi.

Budynek zagrażający życiu ludzi

Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, które nie zapewniają możliwości ewakuacji (z zastrzeżeniem budynków wzniesionych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy), może być:

 • szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej do ewakuacji mniejsza o ponad jedną trzecią od określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
 • długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
 • występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
  • okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, a także wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego;
  • okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;
 • brak wydzielonej ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego, innego niż mieszkalny, lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
 • brak zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych;
 • brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.
Udostępnij: