Wyroby aerozolowe – oznakowanie i klasyfikacja CLP

Wyroby aerozolowe – oznakowanie i klasyfikacja CLP

20 września 2021

Wyroby aerozolowe – oznakowanie i kryteria klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Definicja

Wyrób aerozolowy (dozownik aerozolu) to jednorazowy pojemnik wykonany z metalu, szkła lub tworzywa sztucznego, zawierający gaz sprężony, skroplony lub rozpuszczony pod ciśnieniem wraz z cieczą, pastą lub proszkiem (lub bez). Wyposażony jest w urządzenie, które umożliwia uwalnianie jego zawartości w postaci cząsteczek stałych lub ciekłych w zawiesinie gazu, w postaci piany, pasty lub proszku albo w stanie ciekłym lub gazowym.

Kryteria klasyfikacji

Wyrób aerozolowy należy zaklasyfikować do jednej z trzech kategorii tej klasy zagrożenia – stosownie do ich właściwości palnych oraz ich ciepła spalania. Uznaje się je jako zakwalifikowane do kategorii 1 lub 2, jeżeli:

  • zawierają ponad 1% składników (m/m), które klasyfikują się jako łatwopalne zgodnie z następującymi kryteriami określonymi w Rozporządzeniu CLP:
    • substancje ciekłe o temperaturze zapłonu ≤ 93°C (co obejmuje substancje ciekłe łatwopalne),
  • lub jeśli ich ciepło spalania wynosi co najmniej 20 kJ/g.

Składniki palne nie obejmują substancji lub mieszanin piroforycznych, samonagrzewających się lub reagujących z wodą – nie są one nigdy stosowane w wyrobach aerozolowych.

Klasyfikacji do jednej z trzech kategorii tej klasy zagrożenia dokonuje się na podstawie składników, ciepła spalania oraz (o ile ma to zastosowanie) wyników badania na spienianie (dla wyrobów aerozolowych spienianych) oraz badania zapłonu na odległość oraz badania w przestrzeni zamkniętej (dla wyrobów aerozolowych rozpylanych).

Wyroby aerozolowe, które nie spełniają kryteriów pozwalających na zaklasyfikowanie do kategorii 1 lub 2, zostają zaklasyfikowane w kategorii 3.

Schematy klasyfikacji wyrobów aerozolowych

Wyroby aerozolowe

Schemat klasyfikacji wyrobów aerozolowych

Wyroby aerozolowe rozpylane

Wyroby aerozolowe rozpylane

Wyroby aerozolowe spieniane

Wyroby aerozolowe spieniane
Udostępnij: