Zabezpieczenie ppoż lasów

Zabezpieczenie ppoż lasów

7 marca 2021

Zabezpieczenie ppoż lasów w świetle obowiązujących przepisów.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy lasów, których lasy samoistnie lub wspólnie tworzą kompleks leśny o powierzchni ponad 300 ha, mają określone obowiązki z zakresu ppoż.

 • Organizują obserwację i patrolowanie lasów w celu wykrywania pożarów oraz alarmowania o ich powstaniu, zgodnie z przepisami o zabezpieczeniu ppoż lasów.
 • Zapewniają i utrzymują źródła wody do celów przeciwpożarowych.
 • Utrzymują dojazdy pożarowe wyznaczone w planie urządzenia lasu, zgodnie z przepisami w sprawie zasad zabezpieczenia ppoż lasów.
 • Oznaczają stanowiska czerpania wody znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa.
 • Urządzają i utrzymują w miejscach wyznaczonych, w porozumieniu z właściwymi miejscowo komendantami powiatowymi (miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej, bazy sprzętu do gaszenia pożarów lasów, zgodnie z przepisami o zabezpieczeniu ppoż lasów.
 • Uzgadniają projekt planu urządzenia lasu, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu oraz projekt ochrony parku narodowego, w części dotyczącej ochrony ppoż, z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, dla lasów I i II kategorii zagrożenia pożarowego.

Zabezpieczenie ppoż lasów – źródło wody do celów przeciwpożarowych

Źródło wody do celów ppoż w lasach powinno zapewnić możliwość pobierania wody z głębokości nie większej niż 4 m, licząc między lustrem wody a poziomem stanowiska czerpania wody, i być wyposażone w stanowisko czerpania wody z dojazdem.

Źródło wody do celów ppoż w lasach, które samoistne lub wspólnie tworzą kompleks o powierzchni ponad 300 ha, zapewnia się w postaci nie więcej niż 2 zbiorników w obrębie chronionej powierzchni zawierających łącznie co najmniej 50 m3 wody, hydrantów zewnętrznych lub cieku wodnego o stałym przepływie wody nie mniejszym niż 10 dm3/s przy najniższym stanie wód, z zapewnieniem najbliższego stanowiska czerpania wody w terenie o promieniu:

 • nieprzekraczającym 3 km w lasach I kategorii zagrożenia pożarowego;
 • nieprzekraczającym 5 km w lasach II kategorii zagrożenia pożarowego;
 • uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej w lasach III kategorii zagrożeniach pożarowego.

Tablice informacyjne

Właściciel lub zarządca umieszcza tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczące zabezpieczenia ppoż lasu przy wjazdach do lasów oraz przy parkingach leśnych, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Zabezpieczenie ppoż lasów – zakaz palenia tytoniu i na terenach śródleśnych

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, jak również w odległości do 1000 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:

 • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu (nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych i eksploatacji kopalni w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą lasu);
 • palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
Udostępnij: