Zabezpieczenie ppoż stacji paliw płynnych

Zabezpieczenie ppoż stacji paliw płynnych

28 kwietnia 2021

Jak powinno wyglądać zabezpieczenie ppoż stacji paliw płynnych?

Sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju budynków, obiektów budowlanych i terenów (również będących miejscami pracy) określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. Znajdziemy w nim informacje np. na temat obowiązków z zakresie ochrony ppoż i ewakuacji (np. rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych). Rozporządzenie podaje również, jakie wymagania powinny spełniać instalacje wodociągowych, jaki sprzęt gaśniczy powinien znajdować się w budynku określonego rodzaju i jakie są zasady rozmieszczenia gaśnic. Jeśli chodzi o zabezpieczenie ppoż stacji paliw płynnych, wytyczne znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Stacja paliw płynnych – definicja

Zgodnie z Rozporządzeniem stacja paliw płynnych to obiekt budowlanych, w skład którego mogą wchodzić: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenie oraz inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze.

Zabezpieczenie ppoż stacji paliw płynnych

Stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w następujący sprzęt przeciwpożarowy:

  • 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda;
  • 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda;
  • 3 koce gaśnicze;
  • 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego.

Dystrybutory paliw

Odmierzacze paliw płynnych powinny być chronione przed najeżdżaniem przez obsługiwane pojazdy, dlatego sytuuje się je na wysepkach wyniesionych nad poziom przyległego pojazdu na wysokość 0,15 m lub w inny skuteczny sposób. Rozmieszczenie dystrybutorów powinno zapewniać obsługę pojazdów, umożliwiać swobodne przejścia między nimi i pozwalać na prawidłowe rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego.

Udostępnij: