Zakaz wjazdu dla pojazdów różnego typu. Znaki B-3 – B-12

Zakaz wjazdu dla pojazdów różnego typu. Znaki B-3 – B-12

14 września 2020

Zakaz wjazdu dla pojazdów różnego typu – znaki ograniczające poruszanie się określonych pojazdów po drodze.

Zakaz wjazdu dla pojazdów różnego typu

B-3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

Znak B-3 stosuje się na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokości lub nośności obiektów, gdzie ruch pojazdów silnikowych nie może być dopuszczony i zezwala się tylko na wjazd motocykli jednośladowych. Znak zabrania wjazdu motocykli jednośladowych z przyczepą wielośladową.

B-3a – zakaz wjazdu autobusów

Znak B-3a stosuje się w celu wyeliminowania ruchu autobusów z obszarów o charakterze turystycznym, w których duża ich liczba mogłaby powodować zakłócenia ruchu innych pojazdów. Jeśli w obszarze objętym tym zakazem dopuszczalny jest ruch autobusów komunikacji publicznej, to wówczas pod znakiem B-3a umieszcza się tabliczkę z napisem określającym rodzaj autobusów, których zakaz nie dotyczy. Przy stosowaniu znaków B-3a zalecane jest podanie informacji o parkingach z miejscami przeznaczonymi dla autobusów.

B-4 – zakaz wjazdu motocykli

Znak B-4 stosuje się na drogach (ulicach), na których trzeba ograniczyć hałas wytwarzany zwykle przez motocykle, co może być uciążliwe dla osób przebywających w pobliżu drogi. Może być ustawiany np. w okolicach szpitali, przy budynkach znajdujących się na wąskich ulicach (zwłaszcza staromiejskich), w zwartej zabudowie czy parkach.

B-5 – zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Znak B-5 stosuje się w celu wyeliminowania ruchu samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Ustawiany jest przede wszystkich na drogach, na których występuje duże natężenie ruchu lub występują trudne warunki drogowe (np. mała szerokość jezdni, małe promienie łuków na skrzyżowaniach). Znak może być zastosowany także wówczas, gdy występuje potrzeba wyeliminowania z ruchu wszelkich pojazdów ciężarowych z zabytkowych lub reprezentacyjnych dzielnic. Jeśli zakaz wjazdy ma dotyczyć samochodów ciężarowych o określonej dopuszczalnej masie całkowicie, np. ponad 5 t, to na znaku (lub tabliczce do znaku drogowego) podaje się wartość tej masy.

B-6 – zakaz wjazdu ciągników rolniczych

Znak B-6 stosuje się zwłaszcza na tych ulicach, na których występuje duże natężenie ruchu, a poruszanie się ciągników powodowałoby tamowanie ruchu (szczególnie przy utrudnionym wyprzedzaniu).

Znak B-6 dotyczy również pojazdów wolnobieżnych. Jeśli istnieje konieczność wprowadzenia zakazu wjazdu tylko pojazdów wolnobieżnych, to pod znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem „Dotyczy tylko pojazdów wolnobieżnych”.

Poza miastami znak B-6 stosuje się na odcinkach dróg, na których występuje potrzeba wyeliminowania ruchu powolnego i istnieje możliwość przeniesienia go na inne drogi lub drogę równoległą do drogi, gdzie obowiązuje zakaz.

B-7 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami

Znak B-7 stosuje się w celu wyeliminowania z ruchu na drodze pojazdów silnikowych z przyczepą dwu- lub więcej osiową, z wyłączeniem naczepy, jeśli pojazdy te mogą stanowić utrudnienie ruchu innych pojazdów.

Warunki takie mogą występować zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu ruchu lub o niekorzystnych warunkach drogowych (np. spadkach lub śliskiej jezdni). Znak B-7 można stosować również w miejscach, gdzie skręcanie jest utrudnione lub zawracanie na drodze bez przejazdu – niemożliwe.

W celu dopuszczenia wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami o określonej dopuszczalnej masie całkowitej, na znaku (lub na tabliczce pod znakiem) podaje się wartość dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Napis określający masę odnosi się do przyczepy, a w przypadku ciągnięcia dwóch przyczep – odnosi się do sumy ich dopuszczalnych mas całkowitych.

B-8 – zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Znak B-8 stosuje się w celu wyeliminowania ruchu pojazdów zaprzęgowych na ulicach i obszarach miast o dużym natężenie ruchu lub gdzie poruszanie się pojazdów zaprzęgowych tamuje ruch (a w szczególności gdy utrudnia wyprzedzanie).

Poza miastami znak B-8 stosuje się na odcinkach dróg, na których występuje potrzeba wyeliminowania pojazdów zaprzęgowych i istnieje możliwość przeniesienia ruchu tych pojazdów na inne drogi lub drogę równoległą do drogi, na której obowiązuje zakaz. Z zakazu mogą być wyłączone np. dorożki – przez umieszczenie pod znakiem właściwej tabliczki, np. „Nie dotyczy dorożek”.

B-9 – zakaz wjazdu rowerów

Znak B-9, zakazujący ruchu rowerów i wózków rowerowych, stosuje się w celu wyeliminowania ruchu tych pojazdów przede wszystkim z dróg o dużym natężeniu ruchu lub dopuszczalnej prędkości stanowiącej niebezpieczeństwo dla jadących rowerami. Przeważnie spotkać można go na drogach z przewagą samochodów ciężarowych, autobusów itp. Stosuje się go również na drogach, w obrębie których lub w pobliżu których wyznaczono drogę dla rowerów, a znak nakazujący korzystanie z tej drogi nie może być dobrze widoczny dla kierujących rowerami.

Znak ustawia się w szczególności:

  • na odcinkach dróg posiadających wydzielony poza koroną drogi ciąg rowerowy, pieszo-rowerowy, drogi dojazdowe;
  • wzdłuż odcinków dróg nowobudowanych, np. obwodnic, w celu pozostawienia obsługi ruchu rowerowego na sieci istniejących dróg.

B-10 – zakaz wjazdu motorowerów

Znak B-10 stosuje się na drogach, na których nie dopuszcza się ruchu jakichkolwiek pojazdów wyposażonych w silnik, np. w pobliżu parków narodowych. Znak ten może być umieszczony jako uzupełnienie znaku B-4, B-3/4 lub samodzielnie, jeżeli ruch pojazdów silnikowych jest już zamknięty na poprzedzającym odcinku drogi.

B-11 – zakaz wjazdu wózków rowerowych

Znak B-11 stosuje się na drogach, a zwłaszcza ulicach, na których występuje duże natężenie ruchu i poruszanie się wózków rowerowych tamuje ruch (w szczególności przez utrudnienie wyprzedzania).

B-12 – zakaz wjazdu wózków ręcznych

Znak B-12 stosuje się analogicznie jak znak B-11.

Udostępnij: