Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych (o szerokości / wysokości ponad … m)

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych (o szerokości / wysokości ponad … m)

28 września 2020

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych i innych, których szerokość / wysokość przekracza wartości podane na znakach B-15 i B-16.

Znak B-15 – zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m

Znak stosuje się przed wąskimi obiektami, takimi jak np. tunele, mosty, wiadukty, przez które nie można dopuścić przejazdu pojazdów o szerokości większej od podanej na znaku.

Znak B-15 umieszczany jest, gdy odległość między elementami konstrukcyjnymi obiektu ograniczającymi skrajnię poziomą jest mniejsza niż 3,5 m. Liczba podana na znaku powinna być o 1 m mniejsza niż odległość między tymi elementami. Należy przy tym przyjąć, że odległość przejeżdżającego pojazdu od obydwu ścian powinna wynosić po 0,5 m – i tak, jeśli odległość między elementami konstrukcyjnymi danego obiektu wynosi 3,2 m, na znaku należy podać wartość 2,2 m.

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych – gdzie stosuje się znak B-15?

Znak może być również stosowany w celu wyeliminowania szerokich pojazdów, np. z wąskich ulic staromiejskich, na których wymijanie się szerokich pojazdów byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Na drogach wielopasmowych znak B-15 stosuje się w celu wskazania pasa ruchu, na którym zabroniony jest ruch pojazdów o szerokości większej od podanej na znaku. Znak umieszcza się nad pasem ruchu i może stanowić uzupełnienie znaku F-22.

Znak B-16 – zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m

Znak umieszcza się przed takimi obiektami, jak np. tunele lub wiadukty, oraz przed miejscami, gdzie przebiega linia sieci napowietrznej, jeżeli wysokość obiektu nad jezdnią jest mniejsza niż 4,5 m.

Na znaku podaje się liczbę o 0,5 m mniejszą od wysokości obiektu na jezdni. Oznacza to, że największą wartość liczbową podaną na znaku może być 3,9 m. Wysokość obiektu mierzy się w obrębie drogi – w miejscu, w którym odległość sklepienia obiektu od jezdni jest najmniejsza. Znak B-16 należy powtórzyć, umieszczając go nad jezdnią, np. na obiekcie.

Sklepienia łukowe

Podane zasady dotyczące ustalania wartości podanej na znaku znajdują zastosowanie również przy sklepieniach łukowych. W takim wypadku pomiaru dokonuje się tak, aby odstęp bezpieczeństwa 0,5 m był zachowany między sklepieniem a górną krawędzią pojazdu jadącego możliwie jak najbliżej ściany obiektu.

Jeśli jezdnia nad obiektem ma więcej niż dwa pasy ruchu dla jednego kierunku, a sklepienie jest w kształcie łuku, wówczas znaki ograniczające wysokość pojazdu umieszcza się nad każdym pasem (z podaniem odpowiedniej wartości). Na znaku umieszczonym przed obiektem podaje się największą z wartości określonych na znakach umieszczonych na tym obiekcie.

Przed obiektami, pod którymi może być dopuszczony tylko ruch pojazdów o wysokości mniejszej od 4 m, można stosować urządzenia bramowe U-10.

Udostępnij: