Znak stop (znak zakazu B-20)

Znak stop (znak zakazu B-20)

27 lipca 2020

Znak stop wprowadza obowiązek zatrzymania pojazdu na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem.

Znak B-20 oznacza:

  • zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem;
  • obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.

Znak stop (znak B-20)

Znak stop (B-20) to drogowy znak zakazu. Stosuje się go w celu wprowadzenia, w określonych warunkach, obowiązku zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem, na przejazd kolejowy niestrzeżony (kategorii D), na przejazd tramwajowy, a także w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu, takich jak np. wyjazd z obiektu czy wlot drogi gruntowej.

Dopuszcza się stosowanie tego znaku dla kierujących tramwajami, gdy torowisko przecina drogę publiczną. Znak stop stosuje się, gdy brak jest dostatecznej widoczności na zatrzymanie pojazdu przed skrzyżowaniem lub przejazdem.

Trójkąt widoczności

Widoczność na zatrzymanie się przed skrzyżowaniem dla jadących drogą podporządkowaną ustala się za pomocą trójkąta widoczności.

W celu wyznaczenia trójkąta widoczności należy określić wielkości s i L, wielkość s określa się z wykresu:

Wielkość L określa się ze wzoru:

s – widoczność na zatrzymanie się [w metrach]

vp1 – prędkość dopuszczalna dla drogi podporządkowanej [w kilometrach na godzinę]

vp2 – prędkość dopuszczalna dla drogi z pierwszeństwem przejazdu [w kilometrach na godzinę]

I – długość pojazdu [w metrach]

Przeszkody w polu trójkąta widoczności

Jeżeli okaże się, że w polu trójkąta widoczności znajdują się przeszkody, które w znaczny sposób utrudniają spostrzeganie pojazdów poruszających się po drodze z pierwszeństwem przejazdu, należy na drodze podporządkowanej umieścić znak B-20 lub ograniczyć na tej drodze prędkość. W przypadku ograniczenia prędkości należy ponownie ustalić trójkąt widoczności.

Znak B-20 należy stosować z dużą rozwagą, aby nie uległ on deprecjacji. Znak stop może być umieszczony na jednym lub dwóch wlotach na skrzyżowanie, tam gdzie występuje brak widoczności.

Znak B-20 – przejazdy kolejowe i torowiska

Warunki widoczności na przejazdach kolejowych kategorii D regulują odrębne przepisy. Trójkąt widoczności dla przejazdu przez torowiska tramwajowe wyznacza się w analogiczny sposób, jak dla przejazdów kolejowych.

Gdzie umieszcza się znak stop?

Znak B-20 należy umieszczać jak najbliżej skrzyżowania i nie dalej niż 25 m od niego w obszarze zabudowanym. Odległość umieszczania znaku mierzy się od krawędzi jezdni drogi poprzecznej lub od skrajnej szyny. Dopuszczalne jest umieszczenie znaku B020 wraz ze znakiem G-3 lub G-4 (na jednym słupku).

Znak B-20 a inne znaki

Na drogach o dopuszczalnej prędkości większej od 60 km/h znak stop powinien być poprzedzony (w odległości 150 – 300 m) znakiem A-7, z tabliczką z napisem „Stop” i podaniem odległości od miejsca umieszczenia znaku B-20.

Jeżeli znak B-20 umieszczony jest na drodze o nawierzchni bitumicznej, to miejsce, w którym kierujący ma zatrzymać pojazd, powinno być uzupełnione linią bezwzględnego zatrzymania – stop. Znak B-20 nie może występować samodzielnie na skrzyżowaniach. Należy go stosować odpowiednio ze znakami D-1 lub A-6. W przypadku, gdy droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia kierunek na skrzyżowaniu, wówczas pod znakiem B-20 umieszcza się tabliczkę T-6c.

Udostępnij: