Znaki nakazu BHP – zastosowanie i przykłady

Znaki nakazu BHP – zastosowanie i przykłady

21 czerwca 2021

Znaki bezpieczeństwa stosuje się, gdy zagrożenia nie można wyeliminować w inny sposób, np. poprzez zastosowanie technicznych środków ochrony zbiorowej. Jaką rolę pełnią znaki nakazu BHP?

Jak powinny być umieszczone znaki BHP?

Stosowanie prawidłowego oznakowania (znaków BHP zakazu, nakazu ostrzegawczych) wpływa na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Umieszczając znaki, trzeba pamiętać o pewnych zasadach. Znaki BHP powinny być dobrze widoczne, dlatego najlepiej, jeśli umieszczone są odpowiednio do linii wzorku (w miejscu, gdzie występuje zagrożenie, lub przy wejściu na teren, gdzie występuje). Przepisy mówią, że miejsce, w którym znajdują się znaki bezpieczeństwa, powinno być również dobrze oświetlone. Jeżeli tabliczki znajdują się w miejscu o niedostatecznym poziomie oświetlenia dziennego, to wówczas należy oświetlić je światłem elektrycznym lub zastosować np. znaki fotoluminescencyjne. W niektórych przypadkach skuteczność oznakowania może zostać zakłócona. Aby znaki pozostały czytelne i odpowiednio spełniały swoje funkcje, należy unikać umieszczania zbyt wielu tabliczek blisko siebie. nie należy również używać jednocześnie dwóch znaków, które można łatwo ze sobą pomylić. Jeżeli zagrożenie, którego dotyczy znak, przestanie istnieć, tabliczka z piktogramem powinna zostać usunięta.

Znaki nakazu BHP

Znaki nakazu BHP określają szczególne zachowanie – wskazują, jakie czynności są pożądane dla zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Mogą np. wskazywać na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

Cechy charakterystyczne dla znaków nakazu:

 • okrągły kształt;
 • biały piktogram na niebieskim tle – część niebieska powinna pokrywać co najmniej 50% powierzchni znaku.

Znaki nakazu BHP mogą występować w formie samego piktogramu lub piktogramu z opisem słownym, np. znak nakazu „przeczytaj instrukcję”:

Znaki nakazu BHP wskazujące na konieczność stosowania ŚOI

Środki ochrony indywidualnej należy stosować, gdy zagrożeń nie można uniknąć ani wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Jeśli istnieje konieczność stosowania ŚOI, mogą o tym informować znaki BHP, np.:

 • nakaz stosowania ochrony słuchu,
 • nakaz stosowania ochrony oczu,
 • stosuj ochronę głowy i twarzy,
 • stosuj ochronę stóp,
 • nakaz stosowania ochrony rąk,
 • ochraniaj twarz.

Znaki BHP a obsługa maszyn

Maszyny i różne urządzenia mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla pracowników – zwłaszcza jeśli są nienależycie obsługiwane. Niektóre znaki BHP mogą wskazywać, jakie zachowania pożądane są przy obsłudze maszyn, np.:

 • nakaz odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej,
 • odłącz przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy,
 • nakaz stosowania osłony.

Bezpieczne poruszanie się

Znaki nakazu BHP mogą również wskazywać, w jaki sposób bezpiecznie się poruszać (np. w miejscu pracy). Przykładowe znaki:

 • przechodź w oznakowanym miejscu,
 • nakaz kierunku przejścia,
 • nakaz przechodzenia pomostem.
Udostępnij: