Znaki poziome – wymagania techniczne

Znaki poziome – wymagania techniczne

17 kwietnia 2019

Linie ciągłe, przerywane, pojedyncze i podwójne, napisy, strzałki i inne symbole – znaki poziome stosuje się w celu ułatwienia korzystania z dróg, a także po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu. Jakie są wymagania techniczne dla tego rodzaju oznakowania?

Znaki poziome powinny charakteryzować się:

 • Dobrą widocznością w ciągu całej doby.
 • Wysokim współczynnikiem odblaskowości – również w warunkach dużej wilgotności, np. podczas opadów deszczu.
 • Zachowaniem minimalnym parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania.
 • Odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone.
 • Odpowiednim okresem trwałości.
 • Odpornością na ścieranie i zabrudzenie.
 • Szybką metodą aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne.

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania dla stałego oznakowania poziomego dróg

Minimalne wymagania dla stałego oznakowania poziomego dróg

Współrzędne chromatyczności x, y dla stałego oznakowania poziomego dróg

Współrzędne chromatyczności x, y dla stałego oznakowania poziomego dróg

Znaki poziome – materiały i okresy trwałości

Do oznakowania poziomego można stosować wyłącznie materiały atestowane. Badania jakości materiałów określa odpowiednia norma.

Okresy trwałości dla znaków poziomych, przy spełnieniu warunków technicznych, w zależności od rodzaju materiału, grubości oraz technologii nanoszenia na nawierzchni drogi, zaprezentowane są w tabeli poniżej.

Grubość warstwy i okres trwałości materiałów do oznakowania poziomego


Grubość warstwy i okres trwałości materiałów do oznakowania poziomego

Dla taśm odblaskowych prefabrykowanych, przyklejanych na podkład oraz dla taśm odblaskowych prefabrykowanych, wbudowanych w nową warstwę ścieralną podana grubość to grubość warstwy  bez uwzględnienia garbów dla taśm profilowanych.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i farb wodorozcieńczalnych grubość warstwy mierzona na morko zmniejsza się po wyschnięciu (o ok. 40 – 50%).

Podział znaków poziomych

Ze względu na grubość użytego materiału oznakowanie poziome dzieli się na:

 • cienkowarstwowe 0,3 – 0,8 mm (mierzone na mokro); do tego rodzaju oznakowania stosuje się farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane na mokor.
 • grubowarstwowe 0,9 – 3,5 mm; wykonywane jest przy użyciu mas chemoutwardzalnych, mas termoplastycznych oraz materiałów prefabrykowanych, wśród których wyróżnia się m.in. odblaskowe taśmy nieprofilowane i profilowane.
 • punktowe elementy odblaskowe do 25 mm.

Odblaskowość oznakowania poziomego

Aby uzyskać odblaskowość znaków poziomych, stosuje się mikrokulki szklane lub ceramiczne, o współczynniku załamania światła powyżej 1,5. Dopuszczalne jest również stosowanie na liniach krawędziowych wygarbień o szerokości od 4 do 10 cm i całkowitej wysokości do 8 mm, umieszczanych w regularnych odstępach do 25 cm.

Znaki poziome na autostradach, drogach ekspresowych i drogach dwujezdniowych

Na tego rodzaju drogach zaleca się dla linii krawędziowych stosowanie oznakowania grubowarstwowego profilowanego lub strukturalnego – powoduje ono, podczas najechania na linię, efekt akustyczny, który ostrzega kierującego, że zjechał poza pas ruchu.

Znaki poziome barwy żółtej

Znaki poziome barwy żółtej stosuje się w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu, jeżeli na jezdni pozostaje oznakowanie stałe barwy białej. Z kolei znaki barwy białej, które nie obowiązują w czasowej organizacji ruchu, powinne być przekreślone – kreskami barwy żółtej, o szerokości minimum 12 cm.

Do wykonania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały łatwe do usunięcia, np. taśmy odblaskowe.

Zaleca się, aby linie, które wyznaczają pasy ruchu, były uzupełniane punktowymi elementami odblaskowymi z odbłyśnikami barwy żółtej. Jeżeli czasowa organizacja ruchu zastosowana jest na odcinkach, na których dotychczasowe oznakowanie poziome zostaje usunięte lub zakryte (na skutek sfrezowania nawierzchni lub ułożenia tymczasowego nowej nawierzchni), to do oznakowania stosuje się oznakowanie bartwy białej.

Charakterystyka tymczasowego oznakowania poziomego

Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do takiego oznakowania należy stosować farby odblaskowe, taśmy samoprzylepne i punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszczalne jest wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to, po ich zakończeniu, będzie całkowicie niewidoczne.

Tymczasowe oznakowanie poziome powinno cechować się:

 • prostą metodą aplikacji,
 • łatwością usuwania bez pozostawiania śladów lub niszczenia nawierzchni jezdni.

Wymagania dla znaków barwy żółtej określa osobna norma.

Udostępnij: