Szkodliwe czynniki chemiczne w miejscu pracy

Szkodliwe czynniki chemiczne w miejscu pracy

9 kwietnia 2018

Substancje chemiczne, których oddziaływanie na organizm człowieka prowadzi (lub może prowadzić) do schorzeń albo pogorszenia stanu zdrowia, zaliczamy do czynników szkodliwych. Na oddziaływanie takich substancji narażeni są m.in. pracownicy laboratoriów, magazynów, różnych fabryk i warsztatów produkcyjnych (zwłaszcza tam, gdzie wytwarza się np. środki czystości, kleje, farby czy tworzywa sztuczne). Jak klasyfikuje się czynniki chemiczne w miejscu pracy i jak chronić zdrowie pracowników?

Jakie substancje są zagrożeniem dla zdrowia pracowników?

>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Rozporządzenie CLP) wprowadziło, obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej, nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, oparty na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (system GHS). Zgodnie z tym rozporządzeniem substancje niebezpieczne to takie, które sklasyfikowane są przynajmniej w jednej z kategorii: substancje wybuchowe, o właściwościach utleniających, skrajnie łatwopalne, wysoce łatwopalne, łatwopalne, bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, toksyczne dla rozrodczości, niebezpieczne dla środowiska (taką klasyfikację znajdziemy też w polskim prawodawstwie – Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach).

Zagrożenia chemiczne – profilaktyka

Szkodliwe czynniki chemiczne w miejscu pracy możemy podzielić ze względu na to:

  • jak wpływają na organizm ludzki (substancje toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, upośledzające układ rozrodczy);
  • jak przedostają się do organizmu (przez skórę i błony śluzowe, przez drogi oddechowe, przez przewód pokarmowy).

Zgodnie z kodeksem pracy można stosować w miejscu pracy niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne, o ile wcześniej został ustalony ich stopień szkodliwości dla zdrowia i zostały podjęte odpowiednie środki profilaktyczne. Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie, czy i jakie szkodliwe czynniki chemiczne występują w miejscu pracy. Jeżeli występują – należy przeprowadzić pomiary stężeń tych substancji i dokonać oceny ryzyka zawodowego, a także podjąć działania profilaktyczne. Do takich działań można zaliczyć np. instalację systemów wentylacji, zastąpienie substancji mniej niebezpieczną, robotyzację procesów technologicznych czy właściwe magazynowanie chemikaliów.

Zalecenia dotyczące ochrony pracowników przed czynnikami chemicznymi zostały sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

Czynniki chemiczne w miejscu pracy – środki ochrony   indywidualnej

Jeżeli działania profilaktyczne nie są wystarczające do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, pracodawca musi zapewnić im odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

  • Odzież ochronna.
  • Sprzęt ochrony oczu i twarzy.
  • Rękawice ochronne.
  • Obuwie ochronne.
  • Sprzęt ochrony układu oddechowego.
Udostępnij: