Gazy łatwopalne i aerozole – piktogramy CLP

Gazy łatwopalne i aerozole – piktogramy CLP

15 maja 2020

Gazy łatwopalne i aerozole – piktogramy CLP dotyczące zagrożeń fizycznych a szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności.

1.      Gazy łatwopalne (w tym gazy chemicznie nietrwałe)

Piktogram tylko dla kategorii zagrożenia 1.

Kategoria zagrożeń: 1

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H220 – skrajnie łatwopalny gaz

Kategoria zagrożeń: 2

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H221 – gaz łatwopalny

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

*Bardzo zalecany.

Reagowanie

 • P377 – W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

*Bardzo zalecany.

 • P381 – Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli to bezpieczne.

*Zalecany.

Magazynowanie

 • P-403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

*Bardzo zalecany.

2.      Gazy łatwopalne (w tym gazy chemicznie nietrwałe)

Brak dodatkowego piktogramu określającego rodzaj zagrożenia.

Kategoria zagrożeń: A

Hasło ostrzegawcze: Brak dodatkowego hasła ostrzegawczego

Zwrot określający zagrożenie: H230 – może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza

Kategoria zagrożeń: B

Hasło ostrzegawcze: Brak dodatkowego hasła ostrzegawczego

Zwrot określający zagrożenie: H231 – może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

 • P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

*Bardzo zalecany.

Zwrot wskazujący środki ostrożności został przypisany ze względu na nietrwałość gazu. Inne         zwroty, które przypisane są ze względu nie łatwopalność, podane zostały przy gazach  z kategorii zagrożeń 1 i 2.

3.      Wyroby aerozolowe

Kategoria zagrożeń: 1

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H222 – skrajnie łatwopalny aerozol; H229 – pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

Kategoria zagrożeń: 2

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H223 – łatwopalny aerozol; H229 – pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbroione.

*Przypisany zgodnie z dyrektywą 75/324/EWG.

 • P211 – Nie rozpulać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

*Przypisany zgodnie z dyrektywą 75/324/EWG.

 • P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

*Przypisany zgodnie z dyrektywą 75/324/EWG.

Magazynowanie

 • P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C / 122°F – producent / dostawca określa odpowiedni zakres temperatury.

*Przypisany zgodnie z dyrektywą 75/324/EWG.

4.      Aerozole

Brak dodatkowego piktogramu określającego rodzaj zagrożenia.

Kategoria zagrożeń: 3

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H229 – pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbroione.

*Przypisany zgodnie z dyrektywą 75/324/EWG.

 • P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

*Przypisany zgodnie z dyrektywą 75/324/EWG.

Magazynowanie

 • P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C / 122°F – producent / dostawca określa odpowiedni zakres temperatury.

*Przypisany zgodnie z dyrektywą 75/324/EWG.

5.      Gazy utleniające

Kategoria zagrożeń: 1

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczestwo

Zwrot określający zagrożenie: H270 – Może powodować lub intensyfikować pożar; utleniacz

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

 • P220 – Przechowywać z dala odzieży i innych materiałów palnych.

*Bardzo zalecany.

 • P244 – Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

*Bardzo zalecany.

Reagowanie

 • P370 + P376 – W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne, zahamować wyciek.

*Bardzo zalecany.

*Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

Magazynowanie

 • P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

*Bardzo zalecany.

6.      Gazy pod ciśnieniem

Kategoria zagrożeń: Gaz sprężony

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

Kategoria zagrożeń: Gaz skroplony

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

Kategoria zagrożeń: Gaz rozpuszczony

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Magazynowanie

 • P410 + P403 – Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu – zwrot P410 można pominąć w przypadku gazów zapakowanych w przenośne butle gazowe, zgodnie z instrukcją pakowania P200 Zaleceń ONZ dotyczących transportu towarów niebezpiecznych – Przepisy modelowe, o ile gazy te nie ulegają (powolnemu) rozkładowi lub (powolnej) polimeryzacji.

*Opcjonalny.

7.      Gazy pod ciśnieniem

Kategoria zagrożeń: Gaz skroplony sprzężony

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H281 – Zawiera gaz schłodzony; może powodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

 • P282 – Nosić rękawice izolujące od zimna / maski na twarz / ochronę oczu.

*Bardzo zalecany w warunkach, w których może dojść do rozbryzgów cieczy, np. przy przenoszeniu cieczy kriogenicznych. W takim przypadku w karcie charakterystyki należy zaznaczyć stosowanie okularów ochronnych z osłonami bocznymi lub maski na twarz.

Reagowanie

 • P336 + P315 – Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. Natychmiast zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

*Zalecany.

Magazynowanie

 • P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

*Opcjonalny.

Udostępnij: