Hydranty wewnętrzne DN 52

Hydranty wewnętrzne DN 52

29 grudnia 2020

Hydranty wewnętrzne DN 52 z wężem płasko składanym stanowią jeden z rodzajów punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych. Jakie wymagania muszą spełniać?

Hydranty wewnętrzne – rozporządzenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów hydranty wewnętrzne DN 52 muszą być stosowane:

  • W strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2.
  • W strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2.
  • Przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/ m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL IV, znajdującej się w budynku niskim lub średniowysokim.

Hydranty 33

W strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2 i przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/ m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL IV, znajdującej się w budynku niskim lub średniowysokim, dopuszcza się stosowanie hydrantów 33 – jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach i tych pomieszczeniach magazynowych nie przekracza 1000 MJ/ m2.

Przepisy przeciwpożarowe – hydranty wewnętrzne DN 52

Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem:

  • długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach, o których mowa w § 18 ust.2 Rozporządzenia;
  • efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych:
    • 3 m – w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej – przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych;
    • 10 m – w pozostałych budynkach.

W przypadku pomieszczeń i stref pożarowych produkcyjnych i magazynowych, do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30 m, w celu spełnienia wymienionych wyżej wymagań, dopuszcza się wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż.

Hydranty wewnętrze DN 52 – zawory

Zawory 52 oraz zawory odcinające w hydrantach 52 powinny posiadać nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża pożarniczego tłoczonego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Hydranty wewnętrzne – norma

Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 671-2:2012 (Stałe urządzenia gaśnicze — Hydranty wewnętrzne — Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym).

Hydranty wewnętrzne DN 52 – parametry

Minimalna wydajność poboru wody, mierzona na wylocie prądownicy, dla hydrantu wewnętrznego 52 wynosi 2,5 dm3/s.

Średnice nominalne przewodów zasilających (w milimetrach), na których instaluje się hydranty wewnętrzne i zawory 52 dla hydrantu wewnętrznego 52 powinny wynosić co najmniej DN 50.

Udostępnij: