Sposoby składowania materiałów w magazynie

Sposoby składowania materiałów w magazynie

27 marca 2019

Wszelkie materiały powinny być magazynowane w pomieszczeniach oraz miejscach, które są do tego przeznaczone. Pomieszczenia przeznaczone na magazynowanie powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa – stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów.

Magazynowanie materiałów wymaga:

 • Określenia, dla każdego rodzaju składowanego materiału, miejsca, sposobu i dopuszczalną wysokość składowania.
 • Zapewnienia, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów, itp.),
 • Zapewnienia, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie.
 • Wywieszenia czytelnych informacji o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.

Magazynowanie na regałach

Regały przeznaczone na magazynowanie powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem się. Szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz powinna umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami (dotyczy to również składowania w kontenerach i na paletach).
Warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenia, m.in. regałów, miejsc składowania palet czy słupów konstrukcyjnych. W tym celu można zastosować odbojnice, które chronią np. przed uderzeniami wózków widłowych i innych urządzeń transportowych, wykorzystywanych w magazynach.

Sposób układania materiałów na regałach i ich zdejmowania nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników. Przedmioty łatwo tłukące się, substancje i preparaty sklasyfikowane jako niebezpieczne oraz materiały o największej masie powinny być składowane na najniższych półkach regałów. Przedmioty, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinny być ustawiane lub układane stabilnie. Należy przy tym uwzględnić położenie ich środka ciężkości, aby zapobiec ich wywróceniu się lub spadnięciu.

Magazynowanie materiałów – wymagania

Przy składowaniu materiałów należy zapewnić:

 • Stateczność stosów – poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań.
 • Wiązanie między warstwami.
 • Układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał wewnątrz obrysu stosów.
 • Zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów.

Rozładunek stosów powinien być prowadzony kolejno począwszy od najwyższych warstw. Niedopuszczalne jest wyjmowanie materiałów ze środka stosów.

Magazynowanie materiałów sypkich

Przy składowaniu materiałów sypkich luzem należy zapewnić:

 • Powierzchnię składową, która przy zachowaniu kąta zsypu naturalnego umożliwi zachowanie przejść lub przejazdów wokół hałdy lub zwału.
 • Wytrzymałość zapór odpowiednią do parcia składowanego materiału sypkiego.
 • W miarę potrzeby, wynikającej z ochrony sąsiednich stref pracy oraz technicznych możliwości, szczelne obudowanie miejsca przeładunku i urządzeń przeładunkowych oraz połączenie ich z urządzeniami odciągającymi pył w miejscu jego powstawania.
 • Bezpieczne metody pracy – szczególnie przy ręcznym pobieraniu i przenoszeniu materiałóo.

Wchodzenia pracowników na zwały materiałów sypkich, grożących zasypaniem, dozwolone jest jedynie w przypadkach wyjątkowej konieczności. Konieczne jest wówczas zastosowanie pomostów lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a także zapewnienie asekuracji przez drugiego pracownika oraz odpowiedniego nadzoru.

Magazynowanie materiałów pylących luzem wymaga zapewnienia szczelnego ogrodzenia – co najmniej do wysokości 0,5 metra ponad wysokość składowanego materiału.

Magazynowanie materiałów skłonnych do samozapalenia się

Przy składowaniu materiałów skłonnych do samozapalenia się należy zabezpieczyć je przed samozapłonem. W szczególności trzeba ograniczyć wysokość składowania, stosować kominy wentylacyjne oraz przesypywać lub często przerzucać hałdy i zwały.

Magazynowanie a linie wysokiego i niskiego napięcia

Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrzonymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

 • 2 metry od linii niskiego napięcia.
 • 5 metrów od linii wysokiego napięcia do 15 kV.
 • 10 metrów od linii wysokiego napięcia do 30 kV.
 • 15 metrów od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV.
Udostępnij: