Odległość znaków ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych

Odległość znaków ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych

9 listopada 2020

Jaka powinna być odległość znaków ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych?

Odległość znaków od miejsc niebezpiecznych powinna być dostosowana do dopuszczalnej prędkości na drodze. Powinna wynosić:

  • 150 – 300 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
  • do 100 m na pozostałych drogach (wyjątek stanowi znak A-7, który umieszczany jest według odrębnych zasad).

Miejsce niebezpieczne a odległość od znaku

Znak ostrzegawczy powinien być umieszczany w takim miejscu, by był widoczny dla kierowców z jak największej odległości. Im większa dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi, tym dalej od miejsca niebezpiecznego powinien być umieszczony znak.

Zaleca się, aby odległość znaku od miejsca niebezpiecznego, dla podanych niżej dopuszczalnych prędkości na drodze, wynosiła:

  • dla prędkości ≥ 100 km/h – 300 m,
  • dla prędkości = 90 km/h – od 250 do 300 m,
  • dla prędkości = 80 km/h – od 200 do 250 m,
  • dla prędkości = 70 km/h – od 150 m do 200 m,
  • dla prędkości ≤ 60 km/h – od 50 do 100 m.

Odległość znaków ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych – tabliczki umieszczane pod znakami ostrzegawczymi

Dopuszczalne jest stosowanie dodatkowych znaków ostrzegawczych z tabliczką T-1, w odległościach większych niż podane wyżej, w przypadkach uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa ruchu (np. dla oznakowania czasowych zmian organizacji ruchu na drogach dwujezdniowych). W odległości mniejszej od 50 m można umieszczać znak ostrzegawczy tylko wyjątkowo, np. na ulicach staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

Tabliczka T-1

Tabliczka T-1 podaje rzeczywistą odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego. Stosuje się ja, gdy ze względów lokalnych nie można umieścić znaku w odpowiedniej odległości od miejsca niebezpiecznego. Rzeczywistą odległość podaje się w metrach, z dokładności do 10 m.

Tabliczka T-2

Tabliczka T-2 podaje długość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo. Stosuje się ją wraz ze znakami ostrzegawczymi w celu poinformowania, że niebezpieczeństwo, o którym ostrzegają te znaki, powtarza się lub występuje na odcinku drogi o długości przekraczającej 0,5 km. Długość odcinka podaje się w km, z jedną cyfrą po przecinku, z dokładności do 0,5 km.

Tabliczka T-3

Tabliczką T-3 oznacza się koniec odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo, jeżeli zastosowano wcześniej znak z tabliczką T-2.

 Jeśli tabliczkę T-2 zastosowano ze znakiem A-3 (niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo) lub A-4 (niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo), to nie należy stosować znaku z tabliczką T-3, jeśli miałby być on umieszczony w odległości mniejszej niż 500 m od następnego znaku ostrzegającego (uprzedzającego) o niebezpiecznych zakrętach.

Jeśli dla wyjeżdżających z drogi poprzecznej długość odcinka niebezpiecznego jest większa niż 500 m, to wówczas bezpośrednio za skrzyżowaniem należy powtórzyć znak ostrzegawczy z tabliczką T-2, z odpowiednio zmniejszonymi danymi o długości tego odcinka.

Udostępnij: