Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

10 sierpnia 2020

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym – procedury zapewniające bezpieczeństwo.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które mogą powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, należy:

  • ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace niebezpieczne pod względem pożarowym mają być wykonywane;
  • ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;
  • wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
  • zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje;
  • zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi, które występują w rejonie wykonywania prac, oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie powstania pożaru lub wybuchu.

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

Przy wykonywaniu prac należy:

  • zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych (w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne);
  • prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwopalnych cieczy lub łatwopalnych gazów tylko wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.;
  • mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;

Po zakończeniu prac powinno się poddać kontroli miejsce, w którym prace te były wykonywane (oraz rejony przyległe). Do wykonywania prac należy używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Ocena zagrożenia wybuchem

W obiektach i terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Ocena taka obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon. Oceny zagrożenia wybuchem dokonują inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Może ona stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r.

Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna

Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Strefy zagrożenia wybuchem

Klasyfikację stref określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.

Pomieszczenia, w których może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub płynów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tych pomieszczeniach przekraczający 5kPa, określa się jako pomieszczenia zagrożone wybuchem.

W pomieszczeniach należy wyznaczać strefy zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nich występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

Udostępnij: