Próg zwalniający a cena: ile kosztują progi i od czego to zależy? Co warto wiedzieć?

Próg zwalniający a cena: ile kosztują progi i od czego to zależy? Co warto wiedzieć?

24 grudnia 2021

Poprzeczne wygarbienia na drodze montuje się, aby uspokoić ruch i wymusić na kierowcach dostosowanie prędkości do obowiązującego w danym miejscu ograniczenia. Progi zwalniające U-16a – U16d (wyspowe, płytowe, listwowe), choć wpływają na poprawę bezpieczeństwa, nie mogą być stosowane wszędzie. Co warto o nich wiedzieć, jaka jest ich cena i kto może wydać zgodę na ich zamontowanie?

Progi zwalniające sprawdzają się m.in. na uliczkach osiedlowych, w okolicach szkół i w miejscach, gdzie występuje wzmożony ruch pieszych. Są szczególnie przydatne, jeśli na danym obszarze kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość, co stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z przepisami progi można stosować tylko na obszarze zabudowanym i tylko wówczas, gdy inne metody albo nie mogą być stosowane, albo ich skuteczność jest niewystarczająca.

Czy na każdej drodze można zamontować próg zwalniający? Gdzie i kiedy ich stosowanie jest zabronione?

Progów zwalniających nie można stosować:

·       na drogach krajowych i wojewódzkich;

·       na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego i ulicach głównych;

·       na ulicach i drogach wjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.;

·       na ulicach i drogach – w przypadku kursowania autobusów (nie dotyczy to progów wyspowych);

·       na jezdniach innych niż bitumiczne, jeśli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25;

·       na łukach dróg, a także w innych przypadkach, jeśli ich obecność może powodować zagrożenie dla ruchu.

Dodatkowo progi nie mogą być montowane na obiektach mostowych i w tunelach, a także nad konstrukcjami inżynierskimi, takimi jak np. przepusty czy przejścia podziemne, oraz w odległości mniejszej niż 25 metrów od nich.

Jeśli istnieje taka konieczność, progi mogą być stosowane w seriach liczących co najmniej 3 progi. W takich przypadkach każdy kolejny próg umieszcza się w odległości nie mniejszej niż 20 m i nie większej niż 150 m od progu poprzedzającego (w zależności m.in. od warunków lokalnych, natężenia ruchu).

Rodzaje progów zwalniających a dopuszczalna prędkość

Ze względu na ukształtowanie w planie drogi wyróżnia się cztery rodzaje progów zwalniających.

·       Progi listwowe (U-16a, U-16d) – wykonane na szerokość całej drogi w formie elementu listwowego – jednolitego lub składanego z segmentów. Prędkość graniczna przejazdu przez próg zwalniający U-16a to 30 km/h, natomiast dla progu U-16d wynosi ona 20 km/h.

·       Progi płytowe (U-16b) – wykonane w formie płyty poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni jezdni lub ułożenie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukcji. Na progach tego typu można tworzyć przejścia dla pieszych (jeśli długość płyty przekracza 4m). Nawierzchnia takiego progu zwalniającego może być np. gumowa lub wykonana z kostki brukowej (poszczególne progi różnią się sposobem realizacji i ceną). Prędkość graniczna przejazdu przez próg zwalniający U-16b to 30 km/h.

·       Progi wyspowe (U-16c) – wykonane w formie wydzielonej wyspy lub wysp umieszczonych na jezdni. Prędkość graniczna przejazdu przez próg U-16c to 30 km/h.

Oznakowanie pionowe i poziome

Znaki pionowe

O obecności progu zwalniającego na drodze wskazuje znak ostrzegawczy A-11a.

Na odcinkach, na których występują progi zwalniające, prędkość powinna być ograniczona do wartości, przy której następuje łagodny przejazd przez próg.

Znaków B-33 nie trzeba stosować, jeśli próg znajduje się w strefie ograniczonej prędkości lub w strefie zamieszkania, a przejazd przez nie może odbywać się z prędkością większą lub równą ustalonej dla danej strefy. W takich sytuacjach pod znakiem A-11a umieszcza się tabliczkę T-1 (wskazującą odległość od progu). Jeżeli na danym odcinku drogi występuje kilka progów zwalniających, zaleca się stosowanie znaku z tabliczką T-2.

Znaki poziome

Wraz z oznakowaniem pionowym musi występować odpowiednie oznakowanie poziome – dotyczy to każdego progu znajdującego się na danym odcinku.

Do oznaczania progów zwalniających stosuje się znak P-25. Oznakowanie stosuje się na całej szerokości powierzchni najazdowej i zjazdowej progu. Na nawierzchni jezdni można umieścić punktowe elementy odblaskowe – barwy białej, minimum 4, w odległości 1 metra przed progiem. Powinny być usytuowane liniowo, równolegle do osi progu.

Progi zwalniające a progi podrzutowe

progi zwalniajace a progi podrzutowe

Do fizycznego ograniczania prędkości pojazdów na danym odcinku drogi stosuje się również progi podrzutowe U-17. Można je stosować poza drogami publicznymi, m.in.:

·       na obszarach zamkniętych, takich jak drogi wewnątrzosiedlowe, wewnątrzzakładowe czy parkingi – jeśli konieczne jest ograniczenie prędkości pojazdów do 5 – 8 km/h;

·       przy wjazdach na parkingi, tereny zakładowe itp., jeżeli zamontowane są urządzenia zamykające;

·       na parkingach i innych terenach wewnętrznych – aby zdyscyplinować ruch.

Na drogach publicznych progi U-17 mogą być stosowane na obszarze przejścia granicznego – jako element uzupełniający zaporę U-13b.

Wniosek o zamontowanie progów zwalniających – gdzie złożyć i jak załatwić sprawę?

O umieszczeniu na określonym odcinku drogi progu zwalniającego może zadecydować jej zarządca.  Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządcą:

·       dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

·       dróg wojewódzkich jest zarząd województwa,

·       dróg powiatowych jest zarząd powiatu,

·       dróg gminnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Warto przy tym pamiętać, że nie na każdej drodze dozwolony jest montaż tego rodzaju urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby sprawdzić, kto odpowiada za daną drogę, warto skontaktować się z zarządem dróg w danym mieście lub gminie.

Wniosek o zamontowanie progu zwalniającego mogą złożyć np. mieszkańcy obawiający się o bezpieczeństwo. W piśmie należy wskazać, na jakiej ulicy miałby zostać umieszczony próg, dokładnie opisać okoliczności i uzasadnić konieczność uspokojenia ruchu poprzez ustawienie progu (lub progów) na danym odcinku. Dobrze, by pod wnioskiem podpisało się możliwie jak najwięcej mieszkańców.

Gdzie mozna kupic progi zwalniajace?

Gdzie można kupić tego rodzaju urządzenia BRD i ile kosztuje próg zwalniający?

Progi zwalniające wpływają na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Chociaż nie zawsze mogą być stosowane, w uzasadnionych sytuacjach wydają się optymalnym rozwiązaniem. Duży wybór urządzeń BRD, w tym progów zwalniających, znajdziesz w sklepie internetowym Znakowo.pl. Na naszej stronie zamówisz próg zwalniający listwowy U-16a i U-16b, próg zwalniający wyspowy, próg zwalniający płytowy, a także próg podrzutowy U-17. Ich cena może różnić się m.in. w zależności od liczby elementów danego progu. Dostępne na stronie progi zwalniające są wykonane z wysokiej jakości materiałów, zgodnie z wytycznymi określonymi dla urządzeń BRD, i łatwe w montażu. Ponieważ dostępne są w różnych konfiguracjach, bez problemu znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla konkretnego miejsca.

Udostępnij: