Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe

24 kwietnia 2019

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżnia kilka grup prac szczególnie niebezpiecznych. Jedna z nich to roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części. Co mówią przepisy na temat tego rodzaju prac?

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prowadzone w miejscach, w których przebywają pracownicy zatrudnieniu przy innych pracach, powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości. Jednocześnie należy stosować odpowiednie, dostosowane do zagrożeń środki ostrożności.

Roboty budowlane i inne – środki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem tego rodzaju robót pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, a także osoba kierująca tymi robotami, powinni ustalić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. W podpisanym przez strony protokole powinien być również uwzględniony podział obowiązków w tym zakresie.

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe wymagają stosowania szczególnych środków ostrożności. Zarówno o prowadzonych robotach, jak i o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować przy wykonywaniu wymienionych prac, pracodawca powinien poinformować pracowników. Chodzi nie tylko o pracowników, którzy przebywają na terenie prowadzonych robót, ale również tych, którzy potencjalnie mogą przebywać na danym terenie albo w jego sąsiedztwie. Teren prowadzenie robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia. Należy również stosować inne środki, które zabezpieczają przed skutkami zagrożeń (np. siatki czy bariery).

Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe należy poprzedzić przygotowaniem Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR), opartej na identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Przy przygotowaniu IBWR powinno się także uwzględnić zagrożenia nietypowe dla charakteru prowadzonych prac, a także dotyczące osób postronnych, niebędących pracownikami wykonawcy. IBRW opracowuje się każdorazowo dla poszczególnych zadań.

Spawanie i cięcie metali

Spawanie wykonywane w ramach robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i montażowych powinny być prowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia, wydanego w trybie ustalonym u danego pracodawcy.

Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali regulują odrębne przepisy.

Udostępnij: