Stacja benzynowa – jak powinna być oznaczona?

Stacja benzynowa – jak powinna być oznaczona?

25 września 2017

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie możemy znaleźć następującą informację:

Teren stacji paliw płynnych należy wyposażyć w odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-ostrzegawcze (…).

Wyposażenie stacji benzynowej w stosowne znaki i tablice jest więc wymagane i regulowane przez akty prawne. Warto jednak pamiętać o tym, że czytelny system oznaczeń nie tylko wpływa na bezpieczeństwo, ale również ułatwia kierowcom poruszanie się i korzystanie ze stacji. Właściciele i osoby zarządzające stacjami paliw powinni zatem zadbać o prawidłowe rozmieszczenie znaków, które niezbędne są z punktu widzenia prawa, a jednocześnie wyposażyć teren stacji w znaki o charakterze informacyjnym.

O jakich znakach warto pamiętać w przypadku stacji benzynowych?

Tabliczki z rodzajem paliw

Najoczywistszą grupą znaków, z jakimi można spotkać się na stacjach są tabliczki wskazujące na rodzaj paliwa. Czytelne oznaczenie dystrybutorów jest niezwykle ważne, ponieważ zmniejsza ryzyko pomyłki przy tankowaniu i usprawnia korzystanie ze stacji benzynowej.

Znaki informacyjno-ostrzegawcze i znaki bezpieczeństwa

Stacja benzynowa jest miejscem, gdzie znajdują się zbiorniki z dużymi ilościami paliwa silnikowymi i innymi produktami o dużym stopniu łatwopalności. Takie warunki wymagają zastosowanie wyjątkowych środków bezpieczeństwa. Służą temu m.in. tablice oraz piktogramy informacyjno-ostrzegawcze oraz znaki bezpieczeństwa.

Dystrybucja gazu płynnego na stacjach benzynowych

W cytowanym wcześniej rozporządzeniu można znaleźć również szczegółowe informacje, dotyczące oznaczenia stacji, na których odbywa się dystrybucja gazu płynnego.

§ 130 Znaki informacyjno-ostrzegawcze oraz znaki bezpieczeństwa na stacjach paliw

1. Samodzielne stacje gazu płynnego oraz stacje paliw płynnych, na których dokonuje się dystrybucji gazu płynnego, wyposaża się w odpowiednie znaki informacyjno-ostrzegawcze oraz znaki bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami odrębnymi i wymaganiami określonymi w Polskich Normach.

2. Stanowiska przeznaczone do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych na stacjach paliw płynnych oraz samodzielnych stacjach gazu płynnego wyposaża się w oznaczenia o przeznaczeniu danego stanowiska do tego celu oraz czytelne instrukcje obsługi samodzielnego tankowania gazu płynnego w postaci piktogramów i tekstu.

Strefa zagrożenia wybuchem

Obecność na stacjach benzynowych zbiorników z paliwami oraz gazami płynnymi stwarza zagrożenie wybuchu, dlatego konieczne jest umieszczenie znaków wskazujących na ten rodzaj niebezpieczeństwa.

Piktogramy CLP

Na stacjach benzynowych możemy również spotkać się z piktogramami CLP. Mają one kształt kwadratu postawionego na wierzchołku, czarny piktogram na białym tle ujęty jest w czerwoną ramkę. Piktogramy wskazują na rodzaj zagrożenia, który związany jest z substancjami chemicznymi. Mają one charakter międzynarodowy i zgodne są z normą GHS.

Stacja benzynowa – znaki informacyjne

Stacja benzynowa jest miejsce, gdzie przede wszystkim można zatankować pojazd, choć nie tylko. Możemy tutaj napić się kawy, posilić się, zrobić drobne zakupy lub skorzystać z toalety. Na stacjach paliw znajdziemy również kompresor czy odkurzacz. Warto, by przestrzeń wyposażona była w czytelne znaki informacyjne.

 

Udostępnij:

1 thought on “Stacja benzynowa – jak powinna być oznaczona?”

Comments are closed.