Substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Substancje i mieszaniny samonagrzewające się

12 października 2020

Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne – piktogramy CLP dotyczące zagrożeń fizycznych a szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności.

Substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Kategoria zagrożeń: 1

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H251 – substancja samonagrzewająca się; może się zapalić

Kategoria zagrożeń: 2

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H252 – substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić

Substancje i mieszaniny samonagrzewające się – zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu – można pominąć, jeżeli etykieta zawiera P413.

* Bardzo zalecany dla ogółu społeczeństwa.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Opcjonalny.

Magazynowanie

 • P407 – Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami / paletami.

* Bardzo zalecany.

 • P413 – Przechowywać luzem masy przekraczające … kg / … funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C / … °F – producent / dostawca określają wagę i temperaturę według odpowiedniej skali.

*Bardzo zalecany, jeżeli producent posiada szczególne informacje.

 • P420 – Przechowywać z dala od innych materiałów.

* Zalecany, jeżeli niezgodne materiały mogą spowodować szczególne ryzyko. Jeśli stosuje się ten zwrot, jako informacje uzupełniające należy dodać tekst precyzujący niezgodne materiały.

Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne

Kategoria zagrożeń: 1

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H260 – w kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu

Kategoria zagrożeń: 2

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H261 – substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P223 – Nie dopuszczać do kontaktu z wodą – jeżeli uważa się za konieczne podkreślenie zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia.

* Opcjonalny.

 • P231 + P232 – Używać w atmosferze obojętnego gazu / … Chronić przed wilgocią – … jeżeli substancja lub mieszanina łatwo reaguje z wilgocią w powietrzu; jeżeli określenie „obojętny gaz” nie jest właściwe, producent / dostawca określa odpowiednią ciecz lub gaz.

*Bardzo zalecany, jeżeli wymagane jest dodatkowe podkreślenie.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Zalecany.

Reagowanie

 • P302 + P335 + P334 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie.

*Bardzo zalecany.

 • P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia – jeżeli woda zwiększa ryzyko. Producent / dostawca określają odpowiednie środki.

*Bardzo zalecany, jeżeli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Magazynowanie

 • P402 + P404 – Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

*Zalecany, o ile nie przypisano już zwrotu P231.

*Bardzo zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

Usuwanie

 • P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do… – zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia); producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.

*obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

*Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów. Podać odpowiedni akt prawny.

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne

Kategoria zagrożeń: 3

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H261 – w kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P231 + P232 – Używać w atmosferze obojętnego gazu / … Chronić przed wilgocią – … jeżeli substancja lub mieszania łatwo reaguje z wilgocią w powietrzu; jeżeli określenie „obojętny gaz” nie jest właściwe, producent / dostawca określa odpowiednią ciecz lub gaz.

*Bardzo zalecany, jeżeli wymagane jest dodatkowe podkreślenie.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Zalecany.

Reagowanie

 • P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia – jeżeli woda zwiększa ryzyko. Producent / dostawca określają odpowiednie środki.

*Bardzo zalecany, jeżeli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Magazynowanie

 • P402 + P404 – Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

*Zalecany, o ile nie przypisano już zwrotu P231.

*Bardzo zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

Usuwanie

 • P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do… – zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia); producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.

*obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

*Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów. Podać odpowiedni akt prawny.

Udostępnij: