Urządzenia BRD do zabezpieczania robót drogowych

Urządzenia BRD do zabezpieczania robót drogowych

18 października 2019

Urządzenia BRD do zabezpieczania robót drogowych i do ich oznakowania powinny być dostosowane do utrudnień, które mogą występować na drodze. Muszą również zapewniać bezpieczeństwo zarówno uczestnikom ruchu, jak i osobom wykonującym roboty.

Urządzenia BRD do zabezpieczania robót drogowych – zasady ogólne

Informacje na temat urządzeń BRD i oznakowania na czas prowadzenia robót drogowych można znaleźć w instrukcji o znakach drogowych pionowych. Oprócz znaków i urządzeń wyszczególnionych w tym dokumencie stosuje się dodatkowo:

  • zapory drogowe i taśmy ostrzegawcze;
  • tablice kierujące;
  • tablice do oznaczania ograniczonej skrajni;
  • pachołki drogowe;
  • znaki wskazujące objazd;
  • znaki prowadzące na drodze objazdowej;
  • tablice kierujące pieszych;
  • światła ostrzegawcze.

Wymagania dla urządzeń BRD

Urządzenia BRD do zabezpieczania robót drogowych i do ich oznakowania powinny być dobrze widoczne – zarówno w dzień i w nocy. Należy zadbać, by utrzymane były w należytym stanie przez cały okres trwania robót.

Dla urządzeń BRD stosuje się odpowiednio barwy białą, czerwoną, żółtą i czarną lub dowolną jaskrawą dla taśmy ostrzegawczej U-52b. Jeśli urządzenia zawierają elementy odblaskowe, to powinny być one w kształcie koła lub prostokąta. Elementy odblaskowe muszą być widoczne w okresie od zmroku do świtu, z odległości co najmniej 150 metrów przy oświetleniu ich światłami drogowymi.

Urządzenia BRD do zabezpieczania robót drogowych – przegląd

Zapory drogowe i taśmy ostrzegawcze – wygradzają i zabezpieczają miejsce prowadzenia robót.

Tablice kierujące – tablica kierująca dodatkowo ostrzega kierujących pojazdami o nagłej zmianie toru jazdy.

Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni – przeznaczone są do oznaczania krawędzi zawężonego pasa ruchu lub zajętego, zaniżonego (zawyżonego) pobocza, pasa awaryjnego albo dzielącego – w przypadku zawężenia pasa bezpieczeństwa.

Pachołki drogowe – stosowane są do wyznaczania stopniowego zwężania jezdni, rozdzielania kierunków ruchu pojazdów, wyznaczania toru jazdy pojazdów, oznaczania podłużnego skosu przy wykonywaniu nakładek bitumicznych, zabezpieczania świeżo malowany lin i oznakowania poziomego jezdni oraz do wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu (w wyjątkiem powierzchni zajętych pod roboty).

Urządzenia BRD do zabezpieczania robót drogowych – przegląd, c.d.

Znaki wskazujące objazd – w przypadku zamknięcia drogi lub ulicy kierują one prowadzących pojazdy na objazd sąsiednimi drogami lub ulicami.

Znaki prowadzące na drodze objazdowej – wskazują przebieg trasy objazdu.

Tablice kierujące pieszych – stosowane są w przypadkach zamknięcia dróg dla pieszych i kierowania ruchu pieszego na drugą stronę drogi lub inne sąsiednie ciągi dla pieszych.

Światła ostrzegawcze – stosowane są do wyznaczenia granicy obszaru prowadzonych robót w pasie drogowym w warunkach niedostatecznej widoczności.

Udostępnij: