Garaże a przepisy PPOŻ i wymagania

Garaże a przepisy PPOŻ i wymagania

17 kwietnia 2020

Wymagania ppoż dla garaży – warunki, jakie powinny spełniać garaże zamknięte i otwarte (w tym podziemne oraz wielopoziomowe).

Wymagania ppoż dla garaży – klasy odporności

Jeśli przepisy nie stanowią inaczej, to klasę odporności pożarowej garażu należy przyjmować jak dla budynku PM (produkcyjnego lub magazynowego) o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, pod warunkiem wykonania jego elementów jako nierozprzestrzeniających ognia, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Dopuszcza się wykonanie nad najwyższą kondygnacją garażu otwartego, będącego budynkiem niskim (N), dodatkowego poziomu stanowisk postojowych bez zadaszenia lub z zadaszeniem. Garaże otwarte, których najwyższy poziom parkowania znajduje się nie wyżej niż 25 m nad poziomem otaczającego terenu, może być wykonany w klasie D odporności pożarowej, jeżeli nad kondygnacją przeznaczoną do parkowania samochodów nie znajdują się inne pomieszczenia.

Usytuowanie garażu

Garaż w domu jednorodzinnym

Usytuowanie garażu zamkniętego i otwartego powinno odpowiadać warunkom, jakie określone zostały dla budynków PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2 (z zastrzeżeniem § 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku). Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku garażów o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 3, w zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.

Wymagania ppoż dla garaży

Powierzchnia strefy pożarowej

Hala garażowa – przepisy PPOŻ

Powierzchnia strefy pożarowej w garażu zamkniętym nie powinna przekraczać:

  • 5000 m2 – w garażu nadziemnym;
  • 2500 m2 – w garażu podziemnym.

Powierzchnie te mogą być powiększone o 100%, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • zastosowano stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe;
  • wykonano, oddzielające od siebie nie więcej niż 2 stanowiska postojowe, ściany o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30, od posadzki do poziomu zapewniającego pozostawienie prześwitu pod stropem o wysokości 0,1 do 0,2 m na całej ich długości.

Wielopoziomowe garaże podziemne – przepisy ppoż

W garażu zamkniętym, obejmującym więcej niż dwie kondygnacje podziemne lub znajdującym się poniżej drugiej kondygnacji podziemnej, należy stosować stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. Wymagania nie stosuje się do strefy pożarowej garażu, która posiada bezpośredni wjazd lub wyjazd z budynku.

Instalacje wentylacji oddymiającej

W strefie pożarowej garażu zamkniętego należy stosować instalację wentylacji oddymiającej, uruchamianą za pomocą systemu wykrywania dymu – w przypadku, gdy strefa ta nie posiada bezpośredniego wjazdu lub wyjazdu z budynku lub gdy jej powierzchnia przekracza 1500 m2.

Wymagania ppoż dla garaży – wyjścia ewakuacyjne

Ze strefy pożarowej garaży, która posiada więcej niż 25 stanowisk postojowych i nie jest wyposażona w instalację wentylacji oddymiającej lub ma powierzchnię przekraczającą 1500 m2, należy zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne. Jednym z tych wyjść może być wjazd lub wyjazd.

W przypadku strefy pożarowej garażu obejmującej więcej niż dwie kondygnacje, wyjścia ewakuacyjne należy zapewnić na poziomie każdej kondygnacji. Długość przejścia od stanowiska postojowego do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie może przekraczać:

  • 40 m – w garażu zamkniętym;
  • 60 m – w garażu otwartym.

Wyjście ewakuacyjne powinno być dostępne także w przypadku zamknięcia wjazdu lub wyjazdu z garażu lub bramy między strefami pożarowymi.

Jeżeli poziom parkowania nie leży wyżej niż 3 m nad poziomem tereny urządzonego przy budynku, za wyjście ewakuacyjne mogą służyć nieobudowane schody zewnętrzne.

Przepisy przeciwpożarowe – garaż podziemny

W garażu podziemnym strefy pożarowe o powierzchni powyżej 1500 m2 powinny, w razie pożaru, mieć możliwość oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji nadziemnej budynku za pomocą drzwi, bram lub innych zamknięć o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI30.

Udostępnij: