Znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej

Znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej

21 listopada 2017

Ewakuacyjne znaki bezpieczeństwa oraz znaki ochrony przeciwpożarowej są obowiązkowym wyposażeniem budynków i powinny spełniać odpowiednie normy. W razie pożaru umożliwiają sprawną ewakuację ludzi przebywających na danej przestrzeni i przeprowadzenie szybkiej akcji gaśniczej. Bardzo ważnym elementem takiego oznaczenia są znaki uzupełniające ochrony pożarowej. Jak wyglądają, o czym nam mówią i jaki wpływ mają na bezpieczeństwo?

Kto odpowiada za bezpieczeństwo w budynku?

Wielokrotnie już pisaliśmy o tym, że za bezpieczeństwo pożarowe (w tym za wyposażenie przestrzeni w odpowiednie oznaczenia, w tym również znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej) odpowiadają właściciele, zarządcy i użytkowniku budynków. Brak stosownych znaków może skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi – np. z tytułu zaniedbania. W  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów możemy znaleźć szczegółowe informacje na temat niezbędnego oznakowania.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
4. oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami:
a) Drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.
b) Miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
c) Miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.
d) Miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo.
e) Pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo.
f) Drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.
g) Dźwigi dla straży pożarnej,
h) przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody.
i) Drzwi przeciwpożarowe.
j) Drogi pożarowe.
k) Miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

Znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej – o czym mówią?

Jak sama nazwa wskazuje, znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej, są dopełnieniem oznaczenia PPOŻ. Pełnią funkcje pomocnicze i pozwalają na doprecyzowanie pewnych informacji – tak, aby w trakcie akcji gaśniczej wyeliminować wszelkie wątpliwości. Co ciekawe, choć są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, nie zostały one objęte normami. Znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej składają się z czytelnego piktogramu, uzupełnionego o przekaz słowny lub występują jedynie w formie znaku z krótkim hasłem.

Znaki ostrzegawcze

 1. Niebezpieczeństwo pożaru” – znak stosowany w miejscach o zwiększonym ryzku pożaru (np. ze względu na znajdujące się materiały łatwo zapalne).
 1. Uwaga! Gaz płynny Produkt łatwopalny” – znak stosowany w miejscach, gdzie obecność łatwopalnych gazów płynnych zwiększa ryzyko pożaru.
 1. Materiały utleniające” – znak stosowany w miejscach, gdzie obecność materiałów utleniających zwiększa ryzyko pożaru.
 1. „Niebezpieczeństwo wybuchu” – znak stosowany w miejscach o zwiększonym ryzyku wybuchu ze względu na obecność materiałów wybuchowych.

Znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej wskazujące na położenie sprzętu i urządzeń niezbędnych przy akcji gaśniczej

 1. Sprzęt gaśniczy” – służy do oznaczania położenia odpowiedniego sprzętu gaśniczego.
 2. Sprzęt przeciwpożarowy” – służy do oznaczania położenia odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego.
 3. Nawodniony pion gaśniczy” – wskazuje położenie pionu.
 4. Zawór hydrantowy na pionie nawodnionym” – wskazuje położenie zaworu hydrantowego nawodnionego pionu gaśniczego.
 1. Wyłącznik prądu” – wskazuje położenie wyłącznika prądu w budynku.
 2. Główny wyłącznik prądu” – wskazuje położenie głównego wyłącznika prądu w budynku.
 3. Tablica rozdzielcza” – wskazuje położenie tablicy rozdzielczej w budynku.
 4. Główna tablica rozdzielcza” – wskazuje położenie głównej tablicy rozdzielczej w budynku.

Znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej – pozostałe

Udostępnij: