Nalepki ostrzegawcze ADR – przepisy ogólne

Nalepki ostrzegawcze ADR – przepisy ogólne

12 grudnia 2019

Pojazdy transportujące ładunki niebezpieczne należy odpowiednio oznakować. W tym celu stosuje się nalepki ostrzegawcze. Jakie są ogólne przepisy dotyczące ich stosowania?

Nalepki ostrzegawcze – przepisy ogólne

Nalepki ostrzegawcze powinny być umieszczone na zewnętrznej powierzchni kontenerów, MEGC, MEMU, kontenerów-cystern, cystern przenośnych oraz pojazdów. Oznaczenia muszą odpowiadać wzorom i wymaganiom zawartym w załącznikach do umowy ADR. Nalepki powinny być umieszczone na podłożu o kontrastowym kolorze lub otoczone linią przerywaną albo ciągłą.

Nalepki a grupy zgodności i podklasy

Jeżeli w pojeździe lub w kontenerze przewożone są materiały lub przedmioty klasy 1, należące do dwóch lub więcej grup zgodności, to na nalepkach ostrzegawczych nie podaje się grup zgodności. Pojazdy, kontenery lub specjalne przedziały ładunkowe MEMU, w których przewożone są materiały lub przedmioty należące do różnych podklas, powinny być zaopatrzone jedynie w nalepki ze wzorem odpowiadającym podklasie o największym zagrożeniu, według następującej kolejności:

  1. (największe zagrożenie), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (najmniejsze zagrożenie).

Jeżeli przewożone są materiały podklasy 1.5 grup zgodności D, razem z materiałami lub przedmiotami podklasy 1.2, to pojazd lub kontener powinno się zaopatrzyć w nalepki wymagane dla podklasy 1.1. Podczas przewozu towarów podklasy 1.4 grupy zgodności S, nalepki nie są wymagane.

Nalepki ostrzegawcze dla materiałów klasy 7

W przypadku klasy 7 nalepka zagrożenia dominującego powinna odpowiadać wzorowi 7D. Oznacza to, że:

  • nalepka powinna mieć wymiary nie mniejsze niż 250 x 250 mm;
  • wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od jej krawędzi, powinna przebiegać czarna linia, równoległa do tych krawędzi;
  • wysokość cyfry „7” powinna wynosić nie mniej niż 25 mm;
  • tło górnej połowy powinno być żółte, a dolnej połowy – białe;
  • trójlistek i napisy powinny być czarne;
  • wyraz „RADIOACTIVE”, umieszczony w dolnej połowie nalepki, można zastąpić numerem UN odpowiednim dla przesyłki.

Nalepka ta nie jest wymagana dla pojazdów i kontenerów przewożących wyłączone sztuki przesyłki i dla kontenerów małych.

Nalepki 7A, 7B, 7C

Jeżeli dla pojazdu, kontenera, MEGC, kontenera-cysterny lub cysterny przenośnej wymagana jest równocześnie nalepka 7D i nalepka 7A, 7B lub 7C, to obie te nalepki mogą być zastąpione wymaganą nalepką zgodną ze wzorem 7A, 7B lub 7C. W takim przypadku wymiary nalepki nie powinny być mniejsze niż 250 x 250 mm.

Nalepki ostrzegawcze dla materiałów klasy 9

W przepadku materiałów klasy 9 nalepka ostrzegawcza powinna odpowiadać wzorowi nalepki nr 9.

Nalepka ostrzegawcza nr 9 i nr 9A

Wzoru nalepki nr 9A nie należy stosować w celu oznakowania pojazdu lub kontenera.

Towary należące do więcej niż jednej klasy

Kontenery, MEGC, MEMU, kontenery-cysterny, cysterny przenośne i pojazdy, zawierające towary należące do więcej niż jednej klasy, mogą nie być zaopatrzone w nalepkę ostrzegawczą dotyczącą zagrożenia dodatkowego, jeżeli zagrożenie to wskazane jest przez inną nalepkę, która dotyczy zagrożenia dominującego lub dodatkowego.

Nalepki ostrzegawcze, które nie dotyczą przewożonych towarów lub ich pozostałości, powinno się zdjąć lub zakryć.

Jeżeli nalepki ostrzegawcze umieszczone są w rozkładanych panelach, to panele te powinny być tak zaprojektowane i zabezpieczone, aby zapobiec ich rozkładaniu się albo obluzowaniu ich zamocowania podczas przewozu (w szczególności w wyniku wstrząsów lub niezamierzonych działań).

Sprawdź również: Wyposażenie ADR oraz tablice ostrzegawcze dostępne na Znakowo.pl

Udostępnij: