Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP

Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP

24 kwietnia 2018

Regulacje w kwestii znaków bezpieczeństwa (ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, BHP), znajdują się w europejskiej Dyrektywie 92/58/EWG w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy. Jak postanowienia dyrektywy zostały przeniesione do polskiego prawodawstwa i jakie normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP warto znać?

Znaki bezpieczeństwa i BHP w miejscu pracy, zgodnie z postanowieniami wspomnianej dyrektywy, muszą znaleźć się wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zlikwidowanie potencjalnych zagrożeń innymi środkami. Dokument określa wymagania m.in. dla znaków bezpieczeństwa (zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, ewakuacyjnych i ppoż), oznakowania zbiorników i rurociągów z niebezpiecznymi substancjami lub preparatami chemicznymi, sygnałów świetlnych i dźwiękowych czy oznakowania sprzętu przeciwpożarowego.

Wymagania dla znaków bezpieczeństwa i BHP – akty prawne

W rodzimym prawodawstwie postanowienia Dyrektywy 92/58/EWG zawarte są w szczególności w następujących dokumentach:

– Polskie Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP.

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138.

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552).

Polskie normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP – wybór

Polskie normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP zawierają szczegółowe wymagania, m.in. na temat barw, kształtów czy sposobu rozmieszczenia oznakowania.

 • PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. (Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012).
 • PN-92/N-01252 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. (Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012).
 • PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. (Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012).
 • PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. (Norma obowiązująca równolegle z normą PN-92/N-01256/02).
 • PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach przeciwpożarowych.
 • PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa Techniczne środki przeciwpożarowe.
 • PN-EN-61310-1:2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych. (Norma wycofana, zastąpiona przez PN-EN 61310-1:2009).
 • PN-EN-457:1998 Maszyny. Bezpieczeństwo. Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania. (Norma wycofana, zastąpiona przez PN-EN ISO 7731:2009).
 • PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. (Norma wycofana).
 • PN-74/T-06260 Źródła promieniowanie elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze.
 • PN-79/J-08002 Źródła promieniowania jonizującego. Znaki ostrzegawcze.
Udostępnij: