Ogrodzenie placu budowy a przepisy, prawo i cena – czym ogrodzić teren?

Ogrodzenie placu budowy a przepisy, prawo i cena – czym ogrodzić teren?

28 września 2021

Plac budowy to miejsce potencjalnie niebezpieczne, szczególnie dla osób postronnych. Czy ogrodzenie terenu budowy jest obowiązkowe? Co mówią na ten temat przepisy Prawa budowlanego? Jak prawidłowo zabezpieczyć roboty budowlane i jaka jest cena ogrodzenia tymczasowego?

Teren budowy, budowa, roboty budowlane – wyjaśnienie podstawowych pojęć

Wyjaśnienie najważniejszych pojęć znaleźć można w Prawie budowlanym.

 • Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
 • Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
 • Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
 • Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Warto również spojrzeć do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

 • Zagospodarowanie terenu budowy – rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków usytuowania istniejących i projektowanych obiektów.
 • Strefa niebezpieczna – miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

BHP na budowie

Prawo budowlane wskazuje, że jednym z podstawowych obowiązków kierownika robót jest podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. Zapisy przywołanej ustawy nie uściślają, w jaki sposób obowiązek ten powinien być realizowany, jednak najprostszym, a jednocześnie chyba najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia jest ogrodzenie placu budowy.

Oprócz odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy kierownik robót ma obowiązek również umieścić w widocznym miejscu:

 • tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem budowlanym powinna być umieszczona np. na ogrodzeniu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie);
 • ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.

Przygotowanie placu budowy. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Przygotowanie placu budowy

Przed rozpoczęciem prac plac budowy należy odpowiednio przygotować. Konieczne jest nie tylko ogrodzenie budowy przed osobami postronnymi, ale również zapewnienie bezpiecznych warunków pracy osobom zatrudnionym na jej terenie.

Inwestor powinien zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki (jeśli przewiduje się wykonywanie robót trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób lub na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni). Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz mistrz budowlany (stosownie do zakresu obowiązków). Wszystkie osoby na terenie budowy są zobligowane do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa. Ich stosowanie jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

Do zabezpieczeń stanowisk pracy przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, takie jak balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.

Odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się co najmniej w zakresie:

 • ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
 • wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
 •  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;
 • urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
 • zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
 • zapewnienia właściwej wentylacji;
 • zapewnienia łączności telefonicznej;
 • urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Ogrodzenie na czas budowy

Konieczność zabezpieczenia terenu (np. poprzez ogrodzenie działki budowlanej) wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. Paragraf 9 mówi, że teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, to wówczas należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby – zapewnić stały nadzór.

Ogrodzenie budowlane tymczasowe wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

Strefy na budowie, które powinny być odgrodzone

Strefy na budowie, ktore powinny byc odgrodzone
Roboty impregnacyjne, obróbka kamieni, montaż / demontaż rusztowań
Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożarów oraz ogrodzić i zaopatrzyć w odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostępu osób postronnych.
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
Roboty ziemne
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i umieścić napisy ostrzegawcze.
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.
Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Roboty zbrojarskie i betoniarskie
Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone.
W przypadku prostowania stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników.
Roboty rozbiórkowe
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych
Jeśli roboty budowlane wykonywane są  z użyciem materiałów wybuchowych, teren placu ogradza się i ochrania w taki sposób, aby istniała ścisła kontrola osób i pojazdów wchodzących i wychodzących. Na ogrodzeniu budowy powinny być umieszczone tablice ostrzegawcze.
Gdzie można kupić ogrodzenia tymczasowe?
Szukasz solidnych ogrodzeń tymczasowych do zabezpieczenia terenu budowy? Zastanawiasz się, ile kosztuje ogrodzenie działki 1000 m2? Zapraszamy na Znakowo.pl. W ofercie mamy wykonane z wysokiej jakości rury ocynkowanej przęsła ażurowe w różnych wariantach. Świetnie spełniają swoją rolę, a poszczególne elementy łatwo ze sobą połączyć. Na naszej stronie znajdziesz również szeroki wybór barierek tymczasowych.
Udostępnij: