Oznaczenie hydrantu – znaki hydrantu zewnętrznego i wewnętrznego

Oznaczenie hydrantu – znaki hydrantu zewnętrznego i wewnętrznego

2 listopada 2020

Hydrant jest urządzeniem, które umożliwia pobór wody bezpośrednio z sieci wodociągowej. Jak powinno wyglądać prawidłowe oznaczenie hydrantu?

Oznaczenie hydrantu – hydrant zewnętrzny

Hydranty zewnętrzne dzieli się na podziemne i nadziemne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami odpowiadającymi Polskim Normom wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu.

Znak – hydrant zewnętrzny (oznakowanie przestrzenne):

Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic, a także przy ich skrzyżowaniach. Powinno się przy tym zachowywać następujące odległości:

 • między hydrantami – do 150 m;
 • od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy – do 15 m;
 • do najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego – do 75 m;
 • innych niż wymienione w punkcie wyżej hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego – do 150 m;
 • od ściany chronionego budynku – co najmniej 5.

Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.

Przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach, które zapewniają swobodny do niego dostęp. Na stanowisku czerpania wody należy umieścić zakaz parkowania.

Znak hydrantu (inne warianty, znaki ochrony ppoż)

Oznaczenie – hydrant wewnętrzny

Hydranty wewnętrzne stanowią element przeciwpożarowej instalacji wodociągowej. W budynkach stosuje się:

 • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej wartości średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33”;
 • hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwane „hydrantem 52”.

Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

Hydrant wewnętrzny – znak wg nowej normy

Hydrant – oznaczenie wg starej normy

Hydranty zewnętrzne powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, w szczególności:

 • przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku;
 • w przejściach i na korytarzach, w tym na holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych;
 • przy wejściach na poddasza;
 • przy wejściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem.

Hydranty wewnętrzne muszą się znajdować na każdej kondygnacji.

Udostępnij: