Minimalne wymagania dla sygnałów ręcznych

Sygnały ręczne, wykonywane za pomocą rąk i dłoni, znajdują zastosowanie zwłaszcza wówczas, gdy warunki, jakie panują w otoczeniu (np. hałas, duża odległość między nadawcą a odbiorcami) uniemożliwiają sprawną komunikację w inny sposób. Minimalne wymagania dla sygnałów ręcznych znaleźć można w Dyrektywie 92/58/EWG. Zobacz

Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji

Procedury certyfikacji ŚOI znaleźć można w unijnej dyrektywie 89/689/EWG. Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, w odróżnieniu od ŚOI o prostej konstrukcji, podlegają ocenie zgodności WE (producent musi wykazać, że określony wyrób oraz proces jego produkcji jest zgodny z wymaganiami norm i przepisów prawnych). Czym charakteryzują się ŚOI o złożonej konstrukcji i do ochrony przed jakimi zagrożeniami są przeznaczone? Zobacz

Środki ochrony twarzy i oczu

Środki ochrony twarzy i oczu (m.in. gogle i okulary ochronne, okulary przeciwodpryskowe, przyłbice i okulary spawalnicze, osłony twarzy) powinny być stosowane, jeżeli na stanowisku pracy występują takie zagrożenia jak promieniowanie optyczne, łuk elektryczny, pyły i gazy lub istnieje możliwość odprysków (ciał stałych, stopionych metali) albo rozprysków cieczy. Zobacz

Środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji

Środki ochrony indywidualnej podlegają certyfikacji. Oznacza to, że muszą spełnić określona wymagania, aby zostały dopuszczone do obrotu. Jednak procedury certyfikacji mogą się różnić w zależności od rodzaju i przeznaczenia danego ŚOI, np. środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji nie podlegają ocenie zgodności WE. Zobacz

Minimalne wymagania dla komunikatów werbalnych

Znaki bezpieczeństwa mogą przybierać różne formy. Najbardziej oczywistą i chyba najczęściej spotykaną formą są tabliczki z piktogramami, ale możemy spotkać się również ze znakami świetlnymi, akustycznymi, ręcznymi czy komunikatami werbalnymi. Minimalne wymagania dla komunikatów werbalnych znajdziemy w unijnej dyrektywie 92/58/EWG. Co trzeba o nich wiedzieć i czym się charakteryzują? Zobacz

Środki ochrony kończyn górnych

Środki ochrony kończyn górnych to np. rękawice ochronne i różnego rodzaju ochraniacze (m.in. na palce, dłonie, nadgarstki, łokcie, przedramiona). Na jakich stanowiskach pracy i przy jakich zagrożeniach należy stosować tego rodzaju środki ochrony indywidualnej? Zobacz

Prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej

Głównym zadaniem odzieży ochronnej jest ochrona pracowników przed niebezpiecznymi lub szkodliwymi warunkami (np. przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą, przed zagrożeniami mechanicznymi). Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego dostarczenia pracownikom odpowiedniego stroju ochronnego. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku wyszczególnione zostały prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej. Zobacz

Minimalne wymagania dla znaków świetlnych

Znaki bezpieczeństwa, a w szczególności znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe, powinny być dobrze widoczne zarówno przy świetle dziennym, jak i sztucznym, a także w miejscach niedoświetlonych i w przypadku braku oświetlenia (np. podczas awarii zasilania). Z tego powodu stosuje się znaki fotoluminescencyjne i podświetlane. Minimalne wymagania dla znaków świetlnych opisane zostały w załączniku VI do Dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy. Zobacz

Ochrona przed hałasem w pracy a BHP

Dźwięki o zbyt nadmiernym natężeniu, nieprzyjemne, dokuczliwe i uciążliwe – hałas stanowi poważne zagrożenie w miejscu pracy. Może prowadzić do trwałych ubytków słuchu, działa również jako stresor i negatywnie oddziałuje na układ nerwowy. Ochrona przed hałasem w miejscu pracy jest jednym z obowiązków, jaki spoczywa na pracodawcach. Jak więc chronić słuch pracowników? Zobacz

Dobór środków ochrony indywidualnej

Przed zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej pracodawca powinien upewnić się, że środki te są adekwatne do istniejącego zagrożenia, a także uwzględnić warunki istniejące w danym miejscu pracy oraz wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika. Środki ochrony indywidualnej powinny być również odpowiednie dopasowane do użytkownika. Na jakich jeszcze zasadach powinien być przeprowadzony dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników? Zobacz