Jakie są rodzaje instrukcji BHP?

Jakie są rodzaje instrukcji BHP?

15 stycznia 2020

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bhp. Jakie są rodzaje instrukcji BHP?

Aktualne instrukcje BHP, które należy udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, powinny dotyczyć:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
  • udzielania pierwszej pomocy.

Jakie są rodzaje instrukcji BHP?

Stosując się do instrukcji, zmniejszamy ryzyko wystąpienia wypadków, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu – naszym i naszym współpracownikom.

Można wyróżnić kilka rodzajów instrukcji BHP.

Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń

Do każdego egzemplarza maszyny producent musi dołączyć instrukcję obsługi, która jest najważniejszym źródłem informacji na temat prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Powinna ona zawierać nie tylko informacje warunków i praktyki użytkowania urządzeń oraz występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych, ale także informacje o niedozwolonych sposobach użytkowania danej maszyny czy urządzenia.

Instrukcje stosowania środków ochrony indywidualnej

Instrukcje stosowania środków ochrony indywidualnej powinny określać na jakich stanowiskach niezbędne są odpowiednie ŚOI, a także jak prawidłowo stosować, czyścić i konserwować te środki.

Instrukcje wykonywania prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych

Instrukcje przeznaczone są dla jednostek, w których niebezpieczne substancje chemiczne i preparaty stosowane są w ustalonych procesach pracy. Ich celem jest ograniczenie ryzyka zawodowego. Dotyczą m.in. magazynowania niebezpiecznych substancji i preparatów, ich transportowania czy przechowywania.

Instrukcje stosowania w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa

Tego rodzaju instrukcje BHP wskazują na zasady stosowania stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa i zasady zachowania pracowników. Stosowanie znaków lub sygnałów bezpieczeństwa pracodawca powinien zapewnić wszędzie, gdzie zagrożenia nie można zlikwidować środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami stosowanymi w organizacji pracy.


Rodzaje instrukcji BHP – instrukcje udzielania pierwszej pomocy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tego rodzaju instrukcje powinny być umieszczone w widocznym miejscu, w punktach pierwszej pomocy raz przy apteczkach. Zawiera ona nie tylko instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale i wykaz pracowników, którzy zostali przeszkoleni w tym zakresie.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

W takich instrukcjach znaleźć można reguły postępowania na wypadek pożaru w zakładzie pracy. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierają m.in. informacje dotyczące warunków ochrony ppoż i określają wymagane wyposażenie ppoż.

Rodzaje instrukcji BHP – instrukcje stanowiskowe

Instrukcje stanowiskowe stanowią zbiór reguł, które określają sposoby bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych

Znajdziemy w nich opisy bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Rodzaje instrukcji BHP – instrukcje montażu

Np. instrukcje dotyczące montażu i demontażu rusztowań stalowych. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. znajduje się informacja, że montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.

Rodzaje instrukcji BHP – instrukcje magazynowe

Określają one podstawowe zasady BHP w magazynach (m.in. zasady magazynowania materiałów, instrukcje magazynowania, sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów, w tym niebezpiecznych).

Udostępnij: