Tablice ADR 3291

Tablice ADR 3291

29 grudnia 2020

Tablice ADR 3291 wykorzystuje się do oznaczania jednostek transportujących odpady medyczne. Kiedy są niezbędne, jak oznacza się jednostki transportujące materiały zakaźne?

Materiały zakaźne zaklasyfikowane do klasy 6.2

Według klasyfikacji towarów niebezpiecznych ADR klasa 6.2 obejmuje materiały zakaźne, czyli materiały, które zawierają lub mogą zawierać patogeny – mikroorganizmy chorobotwórcze, w tym bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, riketsje, mikoplazmy.

Materiały zakwalifikowane do tej klasy dzielą się na:

  • I1 – materiały zakaźne dla ludzi;
  • I2 – materiały zakaźne tylko dla zwierząt;
  • I3 – odpad kliniczne;
  • I4 – materiały biologiczne.

Materiały zakaźne – kategorie

Kategoria A – materiały zakaźne przewożone w takiej formie, że kontakt z nimi może wywołać u dotychczas zdrowych ludzi lub zwierząt trwałe upośledzenie, zagrożenie życia lub chorobę śmiertelną. Narażenie następuje, jeżeli materiał zakaźny wydostanie się z opakowania ochronnego i dojdzie do fizycznego kontaktu z człowiekiem lub zwierzęciem

Kategoria B – materiały zakaźne niespełniające kryteriów kategorii A.

Tablice ADR i oznaczenia

Kategoria A

Materiały zakaźne kategorii A, mogące wywoływać choroby – zarówno u ludzi, jak i u zwierząt – zaklasyfikowane są do UN 2814.

Materiały zakaźne mogące wywoływać choroby tylko u zwierząt zaklasyfikowane są do UN 2900.

Zaklasyfikowanie do UN 2814 lub 2900 następuje na podstawie znanego wywiadu lekarskiego lub symptomów u chorych ludzi lub zwierząt, lokalnych warunków endemicznych lub orzeczeń specjalistów odnośnie do indywidualnego stanu chorych ludzi lub zwierząt.

Oficjalna nazwa przewozowa dla UN 2814: MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI

Oficjalna nazwa przewozowa dla UN 2900: MATERIAŁ ZAKAŹNY tylko DLA ZWIERZĄT

Kategoria B

Materiały zakaźne kategorii B zaklasyfikowane są do UN 3373 (z wyjątkiem kultur zaklasyfikowanych do UN 2814 lub 2900).

Oficjalna nazwa przewozowa dla UN 3373: MATERIAŁ BIOLOGICZNY KATEGORIA B

Tablice ADR 2391 – odpady medyczne lub kliniczne

  • Odpady medyczne lub kliniczne zawierające materiały zakaźne kategorii A, w zależności od przypadku, klasyfikowane są do UN 2814 lub UN 2900.
  • Odpady medyczne lub kliniczne zawierające materiały zakaźne kategorii B klasyfikowane są do UN 3291 (tablice ADR 3291).

Odpady medyczne lub kliniczne, w przypadku których istnieje nieznaczne prawdopodobieństwo wystąpienia materiały zakaźnego, są zaklasyfikowane do UN 3291. Dla przyporządkowania można korzystać z międzynarodowych, regionalnych lub krajowych katalogów odpadów.

Oficjalna nazwa przewozowa dla UN 3291: ODPAD KLINICZNY NIEOKREŚLONY I.N.O

lub

ODPAD (BIO) MEDYCZNY I.N.O.

lub

ODPAD MEDYCZNY OKREŚLONY I.N.O.

Więcej o oznakowaniu ADR możesz przeczytać w tym miejscu.

Udostępnij: