Podstawowe znaki żeglugowe

Podstawowe znaki żeglugowe

22 maja 2020

Znaki żeglugowe – oznakowanie śródlądowych dróg wodnych, służące regulacji ruchu statków po wodach śródlądowych.

Podział znaków żeglugowych

Znaki żeglugowe dzieli się na 5 grup:

 • A – znaki zakazu;
 • B – znaki nakazu;
 • C – znaki ograniczenia;
 • D – znaki zalecenia;
 • E – znaki informacyjne.

Pomocnicze znaki żeglugowe

Oprócz podstawowych znaków występują również pomocnicze znaki żeglugowe:

 1. Oznakowanie pływające granic szlaku żeglownego.
 2. Oznakowanie brzegowe przebiegu szlaku żeglownego.
 3. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych.
 4. Dodatkowe oznakowanie na potrzeby żeglugi za pomocą radaru.
 5. Dodatkowe oznakowanie na jeziorach i szerokich drogach wodnych.
 6. Oznakowanie akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego lub akwenów o ograniczonym ruchu żeglugowym.
 7. Znaki specjalnego przeznaczenia.
 8. Oznakowanie wejść do portów.

Znaki żeglugowe – wzory

Wzory znaków żeglugowych (zakazu, nakazu, ograniczenia, zalecenia, informacyjnych oraz pomocniczych), a także znaczenie znaków określa załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.

Kierownicy statków (osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone dokumentem wydanym zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz inni uczestnicy ruchu żeglugowego powinni stosować się do znaków żeglugowych, znajdujących się na drodze wodnej i jej brzegach lub pokazywanych przez posterunki sygnalizacyjne.

Oznakowanie dróg wodnych

Wzory znaków służących do oznakowania dróg wodnych, w celu ułatwienia ruchu żeglugowego, oraz warunki ich stosowania określa załącznik nr 8 wspomnianego wcześniej rozporządzenia.

Na szlaku żeglugowym drogi wodnej, na której, na mocy odrębnych przepisów, dopuszczona jest żegluga nocna, znaki żeglugowe powinny być pokryte materiałem odblaskowym – w kolorach przewidzianych dla poszczególnych znaków.

Dyrektor urzędu, w porozumieniu z administracją drogi wodnej, ustala miejsca szczególnie niebezpieczne dla żeglugi nocnej, które wymagają dodatkowego oznakowania świetlnego.

Ochrona znaków żeglugowych

Zabrania się wykorzystywania znaków żeglugowych pływających i brzegowych do cumowania lub przeciągania statków oraz scalonych materiałów pływających. Zabronione jest również ich przemieszczanie, niszczenie i czynienie ich niezdolnymi do użytku zgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli nastąpi uszkodzenie lub przesunięcie znaku żeglugowego przez statek, scalone materiały pływające lub obiekt pływający, kierownik albo osoba odpowiedzialna za obiekt pływający powinni niezwłocznie powiadomić o tym administrację drogi wodnej lub dyrektora urzędu.

Jeśli kierownik albo osoba odpowiedzialna za obiekt pływający zauważą uszkodzenie znaku żeglugowego lub jego przesunięcie, powinni niezwłocznie powiadomić o tym administrację drogi wodnej lub dyrektora urzędu oraz informować o tym zbliżające się statki / scalone materiały pływające.

Udostępnij: