Hydrant wewnętrzny a przepisy, wymagania, cena i oznakowanie – gdzie powinien się znaleźć?

Hydrant wewnętrzny a przepisy, wymagania, cena i oznakowanie – gdzie powinien się znaleźć?

17 listopada 2021

Hydranty wewnętrzne to urządzenia służące do poboru wody z sieci wodociągowej podczas akcji gaśniczej. Stanowią ważny element ochrony przeciwpożarowej budynków. Sprawdzamy, ile kosztuje hydrant wewnętrzny, kiedy jest wymagany, jak powinien być poprawnie oznakowany i co na temat parametrów hydrantów mówią przepisy.

Rodzaje hydrantów wewnętrznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wyróżniamy 4 rodzaje punktów służących do poboru wody w celach ppoż, stosowanych wewnątrz budynków:

 • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm (hydrant DN 25),
 • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 33 mm (hydrant DN 33),
 • hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm (hydrant DN 52)
 • hydrant bez węża pożarniczego – zawór hydrantowy (zawór 52).

Hydrant wewnętrzny a strefa pożarowa

Hydrant wewnetrzny a strefa pozarowa

Hydrant wewnętrzny 25

Hydranty 25 stosuje się w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL (budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej).

Budynki wysokie i wysokościowe

W budynkach wysokich i wysokościowych (z wyjątkiem kondygnacji obejmujących wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV) hydrant wewnętrzny 25 powinien znajdować się na każdej kondygnacji.

Budynki niskie i średniowysokie

Hydrant hp 25 umieszcza się na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:

 • w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi  ZL I, ZL II lub ZL V, o powierzchni przekraczającej 200 m2;
 • w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
 • o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim (w przypadku strefy pożarowej obejmującej jedynie pierwszą kondygnację nadziemną, nad którą znajdują się wyłącznie strefy zakwalifikowane do kategorii ZL IV – tylko wówczas gdy powierzchnia tej strefy przekracza 1000 m2);
 • o powierzchni przekraczającej 1000 m2 w budynku niskim.

Kategoria zagrożenia ludzi ZL – klasyfikacja budynków

KategoriaBudynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe:
  ZL Izawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się;
 ZL IIprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak np. szpitale, żłobki, przedszkola czy domy dla osób starszych;
ZL IIIużyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;
ZL IVmieszkalne;
ZL Vzamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL i ZL II.

Hydrant 33

Hydranty DN 33 stosuje się w garażach:

 • jednokondygnacyjnych zamkniętych (na których znajduje się więcej niż 10 stanowisk postojowych);
 • wielokondygnacyjnych.

Przepisy te nie dotyczą wolnostojących garaży znajdujących się na terenach zamkniętych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Hydrant wewnętrzny 52

Hydranty wewnętrzne 52 powinny być stosowane:

 • w strefach pożarowych produkcyjnych – jeśli gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, a powierzchnia 200 m2;
 • przy wejściach do pomieszczeń magazynowych lub technicznych – w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL I, ZL II, ZL III, ZL V, znajdujących się w budynkach niskich lub średniowysokich, jeśli gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, a powierzchnia 200 m2;
UWAGA: w takich miejscach dopuszcza się stosowanie hydrantów 33 – jeżeli gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 1000 MJ/m2
 • w strefach pożarowych produkcyjnych i magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w których znajdują się pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2.

Hydrant wewnętrzny – przepisy dotyczące umiejscowienia

Hydrant wewnetrzny - przepisy dotyczace umiejscowienia

Zarówno hydranty wewnętrzne, jak i zawory 52 należy umieszczać na każdej kondygnacji, przy drogach komunikacji ogólnej. 

Powinny znajdować się szczególnie w takich miejscach jak:

 • wejścia do budynków i klatek schodowych – na każdej kondygnacji budynku (w budynkach wysokich i wysokościowych zaleca się umieszczanie zaworów 52 na przedsionkach przeciwpożarowych, a dopuszcza się na klatkach schodowych);
 • przejścia i korytarze (również w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych);
 • wejścia na poddasza;
 • wyjścia na przestrzeń otwartą lub wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych (szczególnie takich, które zagrożone są wybuchem).

W budynkach wysokich i wysokościowych powinno stosować się:

 • po dwa zawory 52  na każdym pionie kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m;
 • po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.

Wydajność hydrantów wewnętrznych, zasięg i możliwości poboru wody

Wydajność

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi odpowiednio:

 • 1,0 dm3/s – dla hydrantu DN 25,
 • 1,5 dm3/s – dla hydrantu DN 33,
 • 2,5 dm3/s – dla hydrantu DN 52 i zaworu DN 52.

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego oraz na zaworze 52 powinno zapewniać minimalną wydajność i nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa. Z kolei maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej ppoż nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

Zasięg

Hydranty wewnętrzne powinny być umiejscowione w taki sposób, by zasięgiem obejmowały całą powierzchnię budynku. Podczas akcji gaśniczej nie powinno być problemu z doprowadzeniem węża w miejsce pożaru i dosięgnięcie ognia strumieniem wody. Mówiąc o zasięgu, pod uwagę bierze się dwa czynniki – długość węża oraz efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych.

Długość węża:

 • hydrant  25 – 20 lub 30 m,
 • hydrant 33 – 20 lub 30 m,
 • hydrant 52 – 20 m (w przypadku pomieszczeń i stref pożarowych produkcyjnych oraz magazynowych, do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30 m, dopuszcza się doposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż).

Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych:

 • 3 m – w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej (przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych);
 • 10 m – w pozostałych budynkach.

Możliwości poboru wody

Instalacja wodociągowa ppoż powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z:

 • jednego hydrantu wewnętrznego – w budynkach niskich lub średniowysokich o powierzchni strefy ppoż nie większej niż 500 m2;
 • czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52:
 • w budynkach wysokich i wysokościowych na kondygnacjach podziemnych oraz położonych na wysokości powyżej 25m,
 • strefach pożarowych produkcyjnych i magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 3000 m2,
 • dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 – w pozostałych, niewymienionych wyżej budynkach.

Oznakowanie hydrantu wewnętrznego

Oznakowanie ppoż powinno spełniać wymagania normy PN-EN ISO 7010:2012. Warto jednak wiedzieć, że chociaż poprzednia norma – PN-92-N-01256-01 – została wycofana przez Komitet Techniczny PKN, nie ma obowiązku wymieniania znaków na nowe. Tabliczki według „starej normy” nie tracą ważności, nadal można je stosować i dostępne są w sklepach. Kupując je, warto jednak sprawdzić, czy mają ważne świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Oznakowanie przestrzenne

W miejscach, gdzie zamontowanie zwykłego znaku jest utrudnione lub tabliczka przytwierdzona do ściany byłaby słabo widoczna, warto stosować oznakowanie przestrzenne 3D. Takie oznakowanie widoczne jest z różnych punktów, dzięki czemu można szybciej zlokalizować hydrant.

Hydrant wewnętrzny – gdzie można kupić, jaka jest cena?

Hydranty wewnętrzne DN 25, DN 33 i DN 52 znajdziesz w sklepie Znakowo.pl. Na naszej stronie zamówisz zarówno hydrant wewnętrzny podtynkowy (wnękowy), jak i natynkowy (zawieszany). Ceny oraz wymiary uzależnione są od konkretnego modelu, dlatego zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą i specyfikacją poszczególnych produktów. Szafki hydrantowe będące integralną częścią wyposażenia proponowanych przez nas hydrantów wykonane zostały z wysokiej jakości blachy ocynkowanej (istnieje możliwość zamówienia szafki ze stali nierdzewnej), a do kompletu dołączona jest naklejka „hydrant wewnętrzny” z piktogramem wg normy PN-EN ISO 7010:2012.

Na Znakowo.pl znajdziesz również:

Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą naszego sklepu.

Udostępnij: