Substancje piroforyczne ciekłe i stałe

Substancje piroforyczne ciekłe i stałe

17 sierpnia 2020

Substancje piroforyczne ciekłe i stałe – piktogramy CLP dotyczące zagrożeń fizycznych a szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności.

1.      Substancje piroforyczne ciekłe

Kategoria zagrożeń: 1

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H250 – zapal się samorzutnie w przypadku wystawienia na działania powietrza

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ogania i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

* Bardzo zalecany.

 • P222 – Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem – jeżeli uważa się za konieczne podkreślenie zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia.

*Opcjonalny.

 • P231 + P232 – Używać w atmosferze obojętnego gazu / …; Chronić przed wilgocią – … jeżeli określenie „obojętny gaz” nie jest właściwe, producent / dostawca określa odpowiednią ciecz lub gaz.

*Zalecany.

*Bardzo zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

 • P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

*Bardzo zalecany.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Bardzo zalecany.

Reagowanie

 • P302 + P334 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

*Bardzo zalecany.

 • P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia – jeżeli woda zwiększa ryzyko. Producent / dostawca określają odpowiednie środki.

*Bardzo zalecany, jeżeli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

2.      Substancje piroforyczne stałe

Kategoria zagrożeń: 1

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H250 – zapal się samorzutnie w przypadku wystawienia na działania powietrza

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ogania i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

* Bardzo zalecany.

 • P222 – Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem – jeżeli uważa się za konieczne podkreślenie zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia.

*Opcjonalny.

 • P231 + P232 – Używać w atmosferze obojętnego gazu / …; Chronić przed wilgocią – … jeżeli określenie „obojętny gaz” nie jest właściwe, producent / dostawca określa odpowiednią ciecz lub gaz.

*Zalecany.

*Bardzo zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

 • P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

*Bardzo zalecany.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Bardzo zalecany.

Reagowanie

 • P302 + P335 + P334 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Niezwiązaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

*Bardzo zalecany.

 • P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia – jeżeli woda zwiększa ryzyko. Producent / dostawca określają odpowiednie środki.

*Bardzo zalecany, jeżeli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Udostępnij: