Zasady rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych

Zasady rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych

11 maja 2020

Jakie są zasady rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, by w razie sytuacji awaryjnej ewakuacja przebiegała sprawnie i bezpiecznie?

Co do zasady znaki ewakuacyjne powinny ukierunkowywać w każdym obiekcie ruch strumieni ludzkich, zgodnie z przyjętą koncepcją ewakuacji. Jest to szczególnie ważne we wszystkich miejscach, z których prowadzi więcej niż jedna droga ewakuacyjna.

Zgodnie z przepisami z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość, co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny.

Zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych a źródło światła

Tak samo jak pozostałe oznakowania systemu fotoluminescencyjnego, tak i znaki ewakuacyjne powinny być odpowiednio umieszczone w stosunku do źródeł światła. Usytuowanie powinno zapewniać im dostateczną luminację. Optymalnym rozwiązaniem jest sytuowanie znaków ewakuacyjnych możliwie blisko i naprzeciwko źródeł światła, przy czym należy unikać rozmieszczania tabliczek z piktogramami pod oświetleniem bocznym.

Wymiary znaków ewakuacyjnych

Wymiary danego znaku ewakuacyjnego powinny być uzależnione od odległości, z jakiej znak ten powinien być dostrzeżony przez ewakuujące się osoby.

Jak dobrać wielkość tabliczki „Wyjście ewakuacyjne”?

Dla znaku „Wyjście ewakuacyjne”, zgodnego z normą PN-92/N-01256/02, Polskie Normy następująco określają wysokość i szerokość liter:

 • wysokość liter wielkich WYJŚCIE: 50 mm; szerokość znaku (mniejszy wymiar): 200 mm – dla odległości widzenia do 20 m;
 • wielkość liter wielkich WYJŚCIE: 75 mm; szerokość znaku (mniejszy wymiar): 300 mm – dla odległości widzenia między 20 a 30 m;
 • wielkość liter wielkich WYJŚCIE: 100 mm; szerokość znaku (mniejszy wymiar): 400 mm – dla odległości widzenia między 30 a 40 m.

Odpowiednią wielkość znaku można obliczyć ze wzoru: h = D / Z

h – mniejszy wymiar;

D – zakładana odległość widzenia – maksymalna odległość, przy jakiej znak jest jeszcze czytelny;

Z – współczynnik odległości (Z = 100 dla znaków oświetlonych od strony powierzchni czołowej i z = 200 dla znaków oświetlonych od tyłu (światłem przechodzącym)).

Zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych

Na jakiej wysokości wieszać znaki ewakuacyjne?

Znaki ewakuacyjne powinny być montowane na wysokości ok. 150 – 160 cm od podłoża (taka wysokość odpowiada średniej wysokości normalnej linii środkowej widzenia) lub nad drogą ewakuacyjną (na wysokości co najmniej 200 cm). Tam, gdzie jest to możliwe, znaki tabliczki ze znakami powinny być zamontowane prostopadle do kierunku ruchu poruszających się ludzi. Jeżeli znak ewakuacyjny jest przesunięty o więcej niż 5° względem normalnej linii środkowej widzenia, w odniesieniu do miejsca przewidywanego dostrzeżenia go, tabliczka powinna być odpowiednio większa.

Podświetlane znaki ewakuacyjne

Podświetlane znaki ewakuacyjne, zgodnie z Polską Normą, powinny mieć grafikę i zastosowanie identyczne jak znaki ewakuacyjne niepodświetlane.

Podświetlanie znaku może być realizowane:

 • od strony powierzchni czołowej;
 • od tyłu znaku (światło przechodzące), przy czym taki znak może mieć wymiary dwukrotnie mniejsze od wymaganych dla umieszczonego w tym samym miejscu znaku podświetlanego od strony powierzchni czołowej.

Podłoża znaków ewakuacyjnych – z czego wykonywane są tabliczki

Piktogramy znaków ewakuacyjnych mogą być umieszczane na:

 • folii samoprzylepnej fotoluminescencyjnej (FS);
 • folii samoprzylepnej (FN);
 • płycie sztywnej fotoluminescencyjnej (PS);
 • płycie sztywnej (PN);
 • płycie fotoluminescencyjnej samoprzylepnej (TS);
 • aluminium 0,5 mm (A);
 • stali ocynkowanej (S).

Na Znakowo.pl dostępne są znaki ewakuacyjne i znaki ppoż wykonane na płycie PCV o obniżonej palności.

Udostępnij: