Stocznia – bezpieczeństwo i higiena pracy

Stocznia – bezpieczeństwo i higiena pracy

2 grudnia 2017

Stocznia to duży zakład przemysłowy – nie tylko ze względu na powierzchnię, na której odbywają się różnego typu prace, ale także ze względu na liczbę zatrudnionych osób. Projektowanie, budowa, wszelkiego rodzaju remonty i przebudowy czy w końcu likwidacja statków wymaga zatrudnienia szeregu specjalistów. Specyfika tego miejsca pracy wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Jak wyglądają przepisy BHP dla stoczni i z jakimi oznaczeniami możemy się spotkać?

Jakie warunki musi zapewnić pracodawca?

Stocznia jest miejscem, gdzie zatrudnieni są zarówno pracownicy fizyczni, tacy jak monterzy, ślusarze, szlifierze, lakiernicy, spawacze, operatorzy dźwigów i innych skomplikowanych maszyn i urządzeń, jak i biurowi. Pracodawca powinien zapewnić właściwe warunki pracy wszystkim zatrudnionym osobom. A jak sprecyzować właściwe warunki? W artykule 15. Kodeksu pracy znajdziemy zapis:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W dalszej części tego dokumentu znajdziemy szczegółowe zapisy dotyczące obowiązków pracodawcy. Zgodnie z nimi pracodawca obowiązany jest w szczególności m.in. do:

  1. Zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
  2. Organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.
  3. Organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.
  4. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stocznia – środki ochrony indywidualnej

Zadaniem środków ochrony indywidualnej jest ochrona zdrowia i życia pracowników. Mogą być to urządzenia lub wyposażenie (np. odzież, obuwie, gogle), które chronią przed danymi zagrożeniami. W zależności od rodzaju wykonywanych prac i stanowiska osoby, która zatrudniona jest na stoczni, konieczne może być używanie kombinezonów ochronnych, ochrony oczu, twarzy czy głowy. Na obowiązek posiadania danego wyposażenia wskazują znaki BHP nakazu.

Instrukcje BHP

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje się informacja, że pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom aktualne instrukcje, które dotyczą obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia oraz stosowanych w miejscu pracy procesów technologicznych. Prawo nie precyzuje, gdzie powinna znajdować się taka instrukcja – pracownik powinien mieć do niej dostęp. Stocznia zatrudnia rozmaitych specjalistów. Wszyscy powinni być zaznajomieni z instrukcjami BHP.

Stocznia – bezpieczeństwo pożarowe, znaki ewakuacyjne

Bardzo ważną kategorią znaków w każdym miejscu pracy są znaki ochrony przeciwpożarowej i znaki ewakuacyjne. Powinny one być prawidłowo rozmieszczone i spełniać wymagane normy. Dzięki nim można sprawnie przeprowadzić akcję gaśniczą i ewakuować ludzi z obszaru, na którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia. Przypomnijmy, że dla znaków ewakuacyjnych obowiązującą normą są PN-92-N-01256-02 oraz PN-EN ISO 7010:2012, natomiast dla znaków ochrony przeciwpożarowej – PN-EN ISO 7010:2012.

Znaki ewakuacyjne zgodne z normą PN-92-N-01256-02

Znaki ewakuacyjne zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012

Znaki przeciwpożarowe zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012

Znaki na statki morskie

Stocznia jest miejscem, w którym nie tylko projektuje się i buduje nowe statki. Na stoczni prowadzone są remonty i przebudowy statków już istniejących. Warto zaznaczyć, że na statkach morskich występują inne niż na lądzie znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe.

Stocznia – znaki BHP ostrzegawcze i zakazu

Obok znaków nakazu BHP, które mogą wskazywać na konieczność stosowania niezbędnego sprzętu czy wyposażenia, na stoczni możemy spotkać się również ze znakami BHP ostrzegawczymi i zakazu.

Znaki ostrzegawcze

Znaki zakazu

Udostępnij: