Warsztat samochodowy a wymogi BHP – bezpieczeństwo i znaki

Warsztat samochodowy a wymogi BHP – bezpieczeństwo i znaki

21 listopada 2017

Warsztat samochodowy jest takim miejscem pracy, w którym brak przestrzegania przepisów BHP może stanowić szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia – mechanicy codziennie mają kontakt ze specjalistycznymi narzędziami, urządzeniami mechanicznymi czy substancjami chemicznym (np. łatwopalnymi czy wydzielającymi szkodliwe opary).

Zasady BHP w warsztacie samochodowym

Przestrzeń warsztatu powinna być zorganizowana w sposób, który zapewnia bezpieczną i komfortową pracę. Wszystkie narzędzia i urządzenia powinny być sprawne, stanowiska naprawcze oraz pomieszczenia prawidłowo oświetlone i wyposażone, a mechanicy wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą. W warsztacie powinny być również odpowiednie znaki BHPinformacyjne, ostrzegawcze i zakazu. O tym, że to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych warunków pracy, mówi Kodeks Pracy:

Zakład pracy jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Realizacja tego obowiązku powinna stanowić nieodłączny element działalności zakładu pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Warsztat samochodowy – instrukcja BHP

Instrukcje BHP są obowiązkowym elementem przy każdym stanowisku pracy, a więc muszą znajdować się również na terenie warsztatu samochodowego. W instrukcji BHP można znaleźć informacje o tym, jak zachować się podczas pożaru lub wypadku oraz jak postępować z materiałami niebezpiecznymi lub szkodliwymi. Znajdziemy w nich również szereg zaleceń oraz zakazów, których przestrzeganie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa podczas pracy, minimalizując jednocześnie ryzyko wypadków. Pamiętajmy – pracodawca odpowiada nie tylko za udostępnienie instrukcji BHP w miejscu pracy, ale również za zapoznanie z nią pracowników.

BHP w warsztacie – odzież robocza

Każda osoba pracująca w warsztacie samochodowym powinna mieć zapewnioną odpowiednią odzież roboczą, m.in. kombinezon, gogle, rękawice. Kluczowym jest tu stwierdzenie „mieć zapewnioną” – to pracodawca odpowiada za zakup odzieży ochronnej, zgodnie z prawem nie może przerzucać tych kosztów na swoich pracowników.

Warsztat samochodowy – odpowiednie oświetlenie

Warsztat samochodowy powinien być odpowiednio oświetlony. Nie chodzi tylko o oświetlenie ogólne, ale również punktowe, które niezbędne jest w przypadku wykonywania niektórych prac. Reguluje to norma PN-EN 12464-1:2012 (Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach):

  • Prace obejmujące nadwozie i montaż – 500 luksów, UGR 22, Ra>80.
  • Malowanie, komora natryskowa, komora polerska – 750 luksów, UGR 80, Ra>80.
  • Malowanie, kontrola, poprawianie – 1000 luksów, UGR 19, Ra>90.
  • Ogólne usługi samochodowe, naprawa, kontrola – 300 luksów, UGR 22, Ra>80.

Gdzie: UGR – współczynnik olśnień, Ra – współczynnik oddania barw.

Palenie tytoniu

Warsztat samochodowy jest miejscem, w którym znajdują się substancje łatwopalne, np. benzyna. Oczywiście, powinny być one przechowywane w odpowiedni sposób, jednak ich obecność zwiększa ryzyko wybuchu pożaru. Potencjalne zagrożenie mógłby stanowić nierozważnie rzucony niedopałek papierosa, dlatego na terenie warsztatu palenie tytoniu jest surowo wzbronione (chyba, że w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, które spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa).

Wymogi ochrony środowiska 2020

Prowadzenie warsztatu samochodowego nakłada określone obowiązki środowiskowe, związane z gospodarką wodno-ściekową, oddziaływaniem na powietrze atmosferyczne i gospodarką odpadami.

Gospodarka wodno-ściekowa

Zgodnie z przepisami w przypadku zakładów przemysłowych, takich jak warsztaty samochodowe, które wytwarzają ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymagane jest pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie tych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Wymóg ten może dotyczyć także odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z terenu utwardzanego przy warsztacie samochodowym (w zależności od tego, jak są odprowadzane).

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Niektóre czynności i procesy technologiczne w warsztacie samochodowym (np. lakierowanie czy spawanie) wiążą się z emisją gazów lub pyłów. Wprowadzanie takich substancji do powietrza wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub zgłoszenia instalacji.

Konieczność uzyskania pozwolenia / zgłoszenia wynika z rozporządzenia:

  • Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia;
  • Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Gospodarka odpadami 2020

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie elektroniczny system ewidencji odpadów BDO. W świetle przepisów każde przedsiębiorstwo, które w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej wytwarza odpady, a więc również warsztat samochodowy, musi uzyskać wpis do rejestru BDO (Bazy danych o produktach  i opakowaniach oraz  o gospodarce odpadami).

Odpadów komunalnych nie wolno mieszać z komunalnymi. Wytwórca odpadów ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów i odpowiednio je składować. Dodatkowo każdego roku należy składać sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (sprawozdanie składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów).

Udostępnij: