BHP na halach produkcyjnych

BHP na halach produkcyjnych

20 lipca 2020

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie muszą zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jak wygląda kwestia BHP na halach produkcyjnych?

Znaki BHP i instrukcje BHP

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Jeżeli ewentualnych zagrożeń, które występują w miejscu pracy, nie można wyeliminować technicznymi środkami ochrony zbiorowej lub środkami, metodami albo procedurami stosowanymi w organizacji pracy, należy stosować znaki BHP.

Bezpieczeństwo na halach produkcyjnych – ogólne znaki BHP

Znaki BHP muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 7010.

  • ZNAKI NAKAZU BHP

Znaki nakazu wskazują czynności konieczne dla zachowania bezpieczeństwa na hali produkcyjnej (np. nakazują stosowanie konkretnych środków ochrony indywidualnej).

  • ZNAKI ZAKAZU BHP

Wskazują, jakich czynności nie należy podejmować (jakie czynności mogą spowodować zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników).

  • ZNAKI OSTRZEGAWCZE BHP

Wskazują na zagrożenia – wynikające z obecności niebezpiecznych materiałów, panujących warunków lub przeszkód technicznych.

  • ZNAKI INFORMACYJNE

Lokalizują szczególnie ważne miejsca, np. miejsce, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy czy punkty pierwszej pomocy.

Znaki BHP chemiczne, etykiety chemiczne

Wszystkie substancje i mieszaniny, które stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, muszą być odpowiednio oznakowane – zgodnie z Kodeksem pracy niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów chemicznych nieoznakowanych w sposób widoczny, który uniemożliwia ich identyfikację. Etykiety chemiczne i karty charakterystyki substancji wskazują na rodzaje zagrożeń i informują o koniecznych środkach bezpieczeństwa. Na halach produkcyjnych, gdzie wykorzystuje się niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne, np. substancje toksyczne czy substancje żrące, należy również stosować odpowiednie znaki bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo na halach produkcyjnych – tablice urządzeń elektrycznych

Maszyny i urządzenia techniczne, znajdujące się np. na halach produkcyjnych, powinny być sprawne i odpowiednio oznakowane. Również przyłącze do prądu powinno być odpowiednio oznakowane i widoczne.

Potencjalne zagrożenie mogą stanowić urządzenia pod napięciem, takie jak np. szafy i rozdzielnice elektryczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych obiekty z zainstalowanymi urządzeniami energetycznymi oraz urządzenia energetyczne należy oznakować w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Instrukcje BHP

Rozporządzenie Ministra i Pracy Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek udostępnić pracownikom (do stałego korzystania) aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące:

  • procesów technologicznych stosowanych w zakładzie pracy;
  • wykonywania prac, których wykonywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników lub powodować wypadki;
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
  • postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi;
  • udzielania pierwszej pomocy.

Bezpieczeństwo na halach produkcyjnych – znaki ewakuacyjne i ppoż

W miejscu pracy muszą znajdować się znaki ewakuacyjne oraz znaki ochrony przeciwpożarowej. W nagłej sytuacji można dzięki nim przeprowadzić bezpieczną ewakuację pracowników i sprawną akcję ratunkową. Obowiązującą normą dla znaków ppoż jest norma PN-EN ISO 7010:2012. Dla znaków ewakuacyjnych obowiązują równolegle dwie normy, PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-92-N-01256-02.

Ciągi komunikacyjne, obiekty budowlane

Pracodawca powinien również odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć trasy ruchu na hali produkcyjnej, ciągi piesze, wszelkie przeszkody i miejsca niebezpieczne, wszelkie obiekty budowlane na terenie zakładu pracy, a także drogi ewakuacyjne.

Udostępnij: