Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Substancje żrące - etykiety chemiczne i piktogramy

Substancje żrące Substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, np. z powodu działania żrącego, musza być odpowiednio oznakowane. Przepisy określają, jakie informacje powinny znaleźć się na etykietach opakowań takich substancji (są to m.in. identyfikator produktu, piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności). Konieczność oznakowania chemikaliów wynika m.in. z Kodeksu pracy. Zgodnie z zapisami niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów chemicznych nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację. Niedopuszczalne jest również stosowanie niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.
W tej kategorii znajdziesz oznakowanie substancji wykazujących działanie żrące. Zobacz, jakie piktogramy i naklejki powinny znaleźć się na opakowaniach substancji żrących.