Gdzie kupić znaki drogowe, ile to kosztuje, kto stawia i jak zadbać o legalność?

Gdzie kupić znaki drogowe, ile to kosztuje, kto stawia i jak zadbać o legalność?

10 maja 2021

Chcesz przed wjazdem na swoją posesję postawić znak drogowy „zakaz parkowania”? Zobacz, gdzie można kupić znaki drogowe, jaki jest koszt znaku drogowego i – co najważniejsze – jak postawić znak legalnie.

Ze znakami drogowymi spotykamy się na co dzień. Ostrzegają przed niebezpieczeństwami występującymi na drodze, informują, nakazują lub zakazują określonych zachowań, ułatwiają poruszanie się po drogach. Rzadko jednak zastanawiamy się, kto stawia znaki drogowe na drogach i czy na prywatnym terenie można samodzielnie ustawiać znaki, a jeśli tak – ile kosztuje znak drogowy i gdzie go kupić.

Znaki na drogach publicznych

Ze względu na  funkcje w sieci drogowej drogi publiczne dzielą się na 4 kategorie:

·       drogi krajowe,

·       drogi wojewódzkie,

·       drogi powiatowe,

·       drogi gminne.

Kto stawia znaki drogowe na drogach gminnych, a kto na wojewódzkich?

Wszelkie kwestie związane z organizacją drogi, np. z remontami, utrzymaniem i ustawianiem znaków drogowych, leżą w obowiązku zarządcy drogi

  • Zarządcą dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • wojewódzkich – zarząd województwa, powiatowych – zarząd powiatu, 
  • a gminnych – wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Obowiązek ten nie dotyczy umieszczania i utrzymania:

·       znaków drogowych pionowych B-32 „stój” z napisem „Rogatka uszkodzona’ lub „Sygnalizacja uszkodzona”, G-2 „sieć pod napięciem”, G-3 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym”, G-4 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym”, a także urządzeń BRD oraz urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej umieszczanych na przejazdach kolejowych – zadania te realizują właściwe kolejowe jednostki organizacyjne;

·       znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu umieszczanych w związku z robotami lub czynnościami na drodze albo przy drodze – zadania te realizują jednostki organizacyjne prowadzące prace;

·       znaków informacyjnych oznaczających obiekty mające charakter obiektów usługowych, w których jest prowadzona działalność gospodarcza, umieszczanych na wniosek zainteresowanych przedsiębiorców – zadania te realizują przedsiębiorcy prowadzący tę działalność (przepis stosuje się odpowiednio do znaków informujących o stacjach radiowych);

·       znaków oznaczających szlaki turystyczne i dodatkowych znaków szlaków rowerowych – zadania te realizują zainteresowane organizacje turystyczne;

·       dodatkowych znaków dla kierujących tramwajami – zadania te realizują jednostki wykonujące przewozy tramwajowe;

·       urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń sygnalizacji dźwiękowej umieszczanych w miejscach wyjazdów pojazdów uprzywilejowanych, funkcjonujących niezależnie od innych sygnalizacji świetlnych – zadania te realizują jednostki, do których prowadzą wyjazdy.

Drogi wewnętrzne

Drogi, a także drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu tych pojazdów, które nie są zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i nie są zlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. 

Za ich budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie, ochronę i oznakowanie odpowiada zarządca terenu, na którym zlokalizowana jest droga, a w przypadku braku zarządcy – do właściciela terenu. 

Z kolei za oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Zgodnie z przepisami na drogach publicznych nie można samodzielnie umieszczać znaków. Zgodnie z KW:

Kto samowolnie ustawia, niszczy uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa lub ustawia znak turystyczny.

Legalizacja znaku drogowego

Jeśli uważamy, że w określonym miejscu powinien stanąć znak drogowy, powinniśmy napisać wniosek do odpowiedniego urzędu

  • W przypadku drogi gminnej lub powiatowej pismo należy skierować do starosty, 
  • wojewódzkiej – marszałka wojewódzka, 
  • a dróg ekspresowych i autostrad – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Jeśli wnioskujemy o postawienie znaku w mieście na prawach powiatu, należy zwrócić się do prezydenta miasta. 

Co powinno znaleźć się w dokumencie? Warto dokładnie opisać aktualny problem na drodze (w danej lokalizacji) i podać powód, dla którego w tym miejscu miałby stanąć nowy znak.

Bywa, że znaki drogowe ustawione są niezgodnie z prawem (np. na drodze publicznej, ale bez odpowiedniego zezwolenia). Warto wówczas dowiedzieć się, jak sprawdzić legalność znaku drogowego i zgłosić to odpowiednim organom.

Jak umieszcza się znaki?

jak umieszcza sie znaki drogowe?

Znaki drogowe mogą być umieszczane:

·       po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią (jeżeli dotyczą jadących wszystkimi pasami ruchu);

·       nad poszczególnymi pasami ruchu (jeżeli dotyczą jadących tylko tymi pasami ruchu);

·       po lewej stronie jezdni (samodzielnie – jeżeli dopuszczają to przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów; jako powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych; na drodze jednokierunkowej;

·       na jezdni (jeżeli droga jest zamknięta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

·       na wysepkach w obrębie skrzyżowań (jeżeli znak nakazu wskazuje obowiązek jazdy w określonym kierunku)

Gdzie mogą być zamocowane znaki drogowe?

Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, np. na słupkach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych (wykonanych z trwałych materiałów, z wyjątkiem betonu). Dopuszczalne jest również wykorzystanie słupów linii telekomunikacyjnych, latarń, słupów trakcyjnych, masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny.

Znaki drogowe – w jakich sklepach można je kupić i jaka jest ich cena?

Znaki drogowe można kupić w miarę tanio (ich koszt waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych) np. w sklepach internetowych. Warto wiedzieć, że znaki muszą spełniać określone wymagania, dotyczące ich wielkości, kształtu, liternictwa, odblaskowości czy widoczności (szczegółowe informacje znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Na Znakowo.pl znajdziesz wysokiej klasy: 

Wykonujemy również znaki oraz tabliczki niestandardowe (z własnym tekstem lub grafiką).

Udostępnij: