Tabliczki do znaków drogowych – znaki drogowe, cz. V

Tabliczki do znaków drogowych – znaki drogowe, cz. V

16 października 2017

Tabliczki do znaków umieszczone są pod znakami drogowymi. Precyzują one i uzupełniają treść znaku, z którym występują. Mogą np. wskazywać na odcinek drogi, na którym obowiązuje dany znak, jakie pojazdy powinny zastosować się do znaku lub w jaki sposób, względem krawędzi jezdni należy zaparkować pojazd.

 

Kształt tabliczek do znaków

Tabliczki mają kształt prostokąta, na którym występuje piktogram lub napis w kolorze czarnym. Tło prostokąta zależy od tego, jaką grupę znaków uzupełnia tabliczka.

Tabliczki do znaków ostrzegawczych – przegląd

Tabliczki informujące o długości odcinka drogi, na którym pojawia się niebezpieczeństwo

T-1 – wskazuje odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego.

  • Tabliczka T-1 może być umieszczona pod znakiem A-7 (Ustąp pierwszeństwa przejazdu), jeśli znak A-7 użyty jest w celu poprzedzenia takiego samego znaku lub znaku B-20 (Stop). Napis na tabliczce określa wówczas rzeczywistą odległość od skrzyżowania.
  • Napis umieszczony na tabliczce określa także odległość znaku od miejsca niebezpiecznego (jeśli wynosi mniej niż 150 metrów).

T-2 – wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

  • Tabliczka T-2 umieszczana jest pod znakiem ostrzegającym o niebezpieczeństwie, jeżeli niebezpieczeństwo powtarza się lub występuje na odcinku drogi, przekraczającym 500 metrów.

T-3 – wskazuje koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

Tabliczki T-1, T-2 i T-3 mogą w szczególności towarzyszyć takim znakom jak: Uwaga na zwierzęta, Niebezpieczne zakręty, Roboty na drodze, Śliska jezdnia, Spadające odłamki skalne, Sypki żwir.

Tabliczki do znaków – drogi kręte

T-4 – wskazuje liczbę zakrętów.

T-5 – wskazuje na początek drogi krętej.

  • Tabliczka T-4 umieszczana jest pod znakiem Niebezpieczne zakręty, jeśli bezpośrednio jeden za drugim występują więcej niż dwa zakręty – na tabliczce podana jest wówczas liczba zakrętów.
  • Jeżeli na drodze występuje duża ilość zakrętów, zamiast tabliczki T-4 stosuje się tabliczkę T-2 (wskazuje ona długość odcinka, na którym występują zakręty).
  • Koniec krętego odcinka oznaczony jest przez powtórzenie znaku ostrzegawczego, pod którym znajduje się tabliczka T-3.

 Układ drogi z pierwszeństwem

T-6a – wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

T-6b – wskazuje układ dróg podporządkowanych.

T-6c – wskazuje rzeczywisty przebieg drogi przez skrzyżowanie.

T-6d – wskazuje na prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych.

W przypadku, gdy droga z pierwszeństwem nie przebiega przez skrzyżowanie prosto, wówczas przed znakami A-7 (Ustąp pierwszeństwa przejazdu) i D-1 (Droga z pierwszeństwem) umieszcza się tabliczki, które o tym informują.

Układ torów na przejeździe

T-7 – wskazuje na układ drogi na przejeździe przez torowisko.

Roboty na drodze

T-19 – wskazuje na malowanie znaków poziomych.

Znak A-14 (Roboty na drodze) ostrzega kierowców o prowadzonych na drodze robotach. Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność, ze względu na maszyny i ludzi pracujących, którzy mogą pojawić się na jezdni. Tabliczka T-19 umieszczona pod znakiem ostrzega kierowcę, że prace obejmują malowanie znaków poziomych.

Tabliczki do znaków – nachylenie drogi

T-9 – wskazuje rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi.

Tabliczka stosowana jest ze znakami A-22 (Niebezpieczny zjazd) i A-23 (Stromy podjazd). Wskazuje ona na rzeczywistą wartość spadku w procentach tangensa kąta nachylenia drogi do poziomu.

Inne niebezpieczeństwa na drodze

T-8 – wskazuje miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.

T-10 – wskazuje  bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze.

T-11 – wskazuje przeprawę promową.

T-12 – wskazuje podłużny uskok na nawierzchni.

T-13 – wskazuje odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein.

T-15 – wskazuje miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu.

T-16 – wskazuje miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce.

T-17 – wskazuje granicę państwa.

T-18 – wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.

Tabliczka T-14 – miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

T-14 – wskazuje  miejsce częstych potrąceń pieszych.

T-14a – wskazuje  miejsce częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami.

T-14b – wskazuje miejsce częstych zderzeń czołowych.

T-14c – wskazuje miejsce częstych zderzeń z tramwajami.

T-14d – wskazuje  przejazd kolejowy na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstania wypadków.

 

Tabliczki do znaków ostrzegawczych

Tabliczki informujące o długości odcinka drogi, na którym obowiązuje zakaz

T-20 – wskazuje długość odcinka jezdni, na którym obowiązuje zakaz, pod którym znajduje się tabliczka.

T-21 – wskazuje odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym obowiązuje zakaz, pod którym znajduje się tabliczka.

Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów

T-22 – wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.

Tabliczki do znaków informujące, jakich pojazdów dotyczy znak

T-23a – wskazuje, że znak dotyczy motocykli.

T-23b – wskazuje, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

T-23c – wskazuje, że znak że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

T-23d – wskazuje, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

T-23e – wskazuje, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową.

T-23f – wskazuje, że znak dotyczy autobusów.

T-23g – wskazuje,  że znak dotyczy trolejbusów.

T-23h – wskazuje pojazdy z materiałami niebezpiecznymi.

T-23i – wskazuje pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.

T-23j – wskazuje pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę.

Tabliczki do znaków zakazu postoju i  zatrzymywania

T-24 – wskazuje, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

T-25a – wskazuje początek zakazu postoju lub zatrzymywania.

T-25b – wskazuje kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania.

T-25c – wskazuje odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania.

T-26 – wskazuje, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu.

Tabliczki do znaków informacyjnych

Agatka

T-27 (Agatka) – wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Tabliczka może być umieszczona na obszarze zabudowanym, pod znakiem D-6 (Miejsce przejścia dla pieszych).

Tabliczki do znaków – droga płatna

T-28 – wskazuje, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.

T-28a – wskazuje koniec drogi, na której pobierana jest opłata za przejazd.

Tabliczki informujące o długości odcinka drogi

T1-a – wskazuje odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu.

T-1b – wskazuje długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu.

Tabliczka T-1a może być umieszczona pod znakami informacyjnymi: D-7 (Droga ekspresowa), D-9 (Autostrada), D-11 (Początek pasa ruchu dla autobusów), D-12 (Pas ruchu dla autobusów), D-13 (Początek pasa ruchu powolnego), D-13a (Początek pasa ruchu), D-14 (Koniec pasa ruchu).

Tabliczki do znaków – parking

T-29 – informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

T-30 – wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni – postój całego pojazdu na chodniku, równolegle do krawężnika.

T-30b – wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni – postój całego pojazdu na chodniku, prostopadle do krawężnika.

T-30c – wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni – postój całego pojazdu na chodniku, skośnie do krawężnika.

T-30d – wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni – postój kołami przedniej osi pojazdu na chodniku, prostopadle do krawężnika.

T-30e – wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni – postój kołami przedniej osi pojazdu na chodniku, skośnie do krawężnika.

T-30f – wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni – postój całego pojazdu na jezdni, prostopadle do krawężnika.

T-30g – wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni –  postój całego pojazdu na jezdni, skośnie do krawężnika.

T-30h – wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni – postój kołami jednego boku pojazdu na chodniku, równolegle do krawężnika.

T-3a – wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.

Tunele

T-31 – wskazuje kategorię tunelu.

T-32 – wskazuje minimalny odstęp, jaki należy zachować od poprzedzającego pojazdu.

Tabliczki do znaków – inne

T-33 – wskazuje na umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy.

T-34 – Pobór opłaty elektronicznej.

Udostępnij: