Znaki bezpieczeństwa – obowiązki pracodawców

Znaki bezpieczeństwa – obowiązki pracodawców

7 maja 2018

Dyrektywa 92/58/EWG wprowadza nie tylko jeden, znormalizowany system znaków bezpieczeństwa, obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dokument określa również minimalne wymagania dla tych znaków (np. wzory czy zasady stosowania) oraz wskazuje na obowiązki pracodawców, np. w kwestii wdrożenia oznakowania czy poinformowania pracowników o systemie znaków.

Ogólne zasady dotyczące znaków bezpieczeństwa i zdrowia

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić odpowiednie znaki bezpieczeństwa i/lub zdrowia wówczas, gdy uniknięcie lub zminimalizowanie zagrożeń nie jest możliwe poprzez zastosowanie środków ochrony zbiorowej lub wprowadzenie właściwych procedur związanych z organizacją pracy. Jeśli chodzi o znaki używane w transporcie drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim i lotniczym, to zgodnie z wytycznymi dyrektywy 89/391/EWG, powinny one znaleźć się tam, gdzie jest to właściwe dla danych rodzajów transportu, wewnątrz przedsiębiorstw czy spółek. Przed zastosowaniem znaków bezpieczeństwa pracodawca musi dokonać analizy ryzyka zawodowego i zastosować wszystkie możliwe środki, które eliminują występujące ryzyko.

Szczegółowe wymagania dla znaków

Wymagania, jakie muszą spełniać znaki bezpieczeństwa, określone zostały w załącznikach I – IX do dyrektywy 92/58/EWG. W załącznikach znajdziemy:

Obowiązki pracodawców – instrukcje dla pracowników

Wszyscy pracownicy (lub ich przedstawiciele) powinni być poinformowani, np. podczas szkoleń wstępnych lub okresowych, o znakach bezpieczeństwa i/lub zdrowia, które stosowane są w danym miejscu pracy. Informacje powinny obejmować zarówno wyjaśnienie znaczenia znaków oraz sygnałów, zasady zachowania się wobec znaków lub sygnałów, jak i konsekwencje nieprzestrzegania określonych zasad postępowania.

Udostępnij: